Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Taxén, L; (2011) Modeling the Intellect from a Coordination Perspective. In B. Igelnik (Ed.), Computational Modeling and Simulation of Intellect: Current State and Future Perspectives
  Taxén, L; (2011) The System Anatomy – Enabling Agile Project Management. Taxén., L.(Ed.)
Melin, U; (2009) Affärssystem – en organisatorisk och teknisk paradox?. I: Hedman, J., Nilsson, F. och Westelius, A. (2009): Temperaturen på affärssystem i Sverige, s. 47-72
  Goldkuhl, G; Lind, M; (2007) Grounding Business Interaction Models: Socio-Instrumental Pragmatism as a Theoretical Foundation. in Rittgen P (Ed. 2007) Handbook of Ontologies for Business Interaction, Idea Group, Hershey, PA , p 69-86
  Nordström, M; (2007) Mera Affärsmässig Förvaltningsstyrning. -en bok om (system-) förvaltning.
  Goldkuhl, G; Larsson, U; (2004) IT-design i verksamhetskontexter – kunskap i handling vid professionella möten. I E. Jernström & R. Säljö (red). Lärande i arbetsliv och var dag (s. 150-169). Jönköing: Brain Books
  Hedström, K; (2004) The socio-political construction of CareSys. How Interests and Values Influence Computerization. . In: Jan Damsgaard & Helle Zinner Henriksen (eds). Networked Informatin Technologies. Diffusion and Adaptation, p 1-18.
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; Hedström, K; (1998) Organisation och utveckling av IT i kommuner. Ajour nr 1, Svenska Kommunförbundet, Stockholm
Lindgren, I; (2013) Public e-service stakeholders - A study on who matters for public e-service development and implementation. IEI, Linköpings universitet
Sjöström, J; (2010) Designing Information Systems - A Pragmatic Account. Uppsala universitet
(Broberg) Danielsson, H; (2009) DEVIS: Design av verksamhetsstödjande IT-system - En designteori och metod. Doktorsavhandling
Hultgren, G; (2007) eTjänster som social interaktion via användning av IT-system – en praktisk teori. Doktorsavhandling, IEI, LiU
Braf, E; (2004) Knowledge Demanded for Action - Studies of Knowledge Mediation in Organisations.
Hedström, K; (2004) Spår av datoriseringens värden - Effekter av IT i äldreomsorg.. Doktorsavhandling.
  Melin, U; (2002) Koordination och informationssystem i företag och nätverk.
  Eriksson, O; (2000) Kommunikationskvalitet hos informationssystem och affärsprocesser.
  Avdic, A; (1999) Användare och utvecklare - om anveckling med kalkylprogram.
  Axelsson, K; (1998) Metodisk systemstrukturering - att skapa samstämmighet mellan informationssystemarkitektur och verksamhet.
  Cronholm, S; (1998) Metodverktyg och användbarhet - en studie av datorstödd metodbaserad systemutveckling.
Karlsson, E; (2012) Systemutveckling för riskbaserad tillsyn - Hur verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund kan användas för kravfångst. lic avhandling
Sjöström, J; (2008) Making Sense of the IT Artefact - A Socio-Pragmatic Inquiry into Use Qualities. Linköpings Universitet
(Broberg) Danielsson, H; (2006) Verksamhetsanpassade IT-stöd - Designteori och metod. Licentiatavhandling
  Larsson, U; (2004) Designarbete i dialog - karaktärisering av interaktionen mellan användare och utvecklare i en systemutvecklingsprocess. Licentiatavhandling FiF 77, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, Linköping.
Petersson, J; (2002) Lokala elektroniska marknadsplatser - informationssystem för platsbundna affärer.
  Oscarson, P; (2001) Informationssäkerhet i verksamheter - begrepp och modeller som stöd för förståelse av informationssäkerhet och dess hantering i verksamheter.
Holgersson, S; (2001) IT-system och filtrering av verksamhetskunskap - kvalitetsproblem vid analyser och beslutsfattande som bygger på uppgifter hämtade från polisens IT-system.
  Segerkvist, P; (2001) Webbaserade imaginära organisationers samverkansformer - Informationssystemarkitektur och aktörssamverkan som förutsättningar för affärsprocesser.
  Christiansson, B; (2000) Komponentbasera informationssystem - Vad säger teori och praktik?.
  Braf, E; (2000) Organisationers kunskapsverksamheter - en kritisk studie av "knowledge management".
  Lindberg, H; (2000) Webbaserade affärsprocesser - möjligheter och begränsningar.
  Andersson, B; (1999) Samverkande informationssystem mellan aktörer i offentliga åtaganden - en teori om aktörsarenor i samverkan om utbyte av information.
  Melin, U; (1998) Informationssystem vid ökad affärs- och processorientering - egenskaper, strategier och utveckling.
  Wedlund, T; (1997) Att skapa en företagsanpassad systemutvecklingsmodell - genom rekonstruktion, värdering och vidareutveckling i T50-bolag inom ABB.
  Karlsson, B; (1997) Metodanalys för förståelse och utveckling av system-utvecklingsverksamhet - analys och värdering av systemutvecklingsmodeller och dess användning.
  Åbom, C; (1997) Videomötesteknik i olika affärssituationer - möjligheter och hinder.
  Avdic, A; (1995) Arbetsintegrerad systemutveckling med kalkylprogram.
  Nordström, M; (1995) Systemförvaltning i praktiken - en kvalitativ studie avseende centrala begrepp, aktiviteter och ansvarsroller.
  Eriksson, O; (1994) Informationssystem med verksamhetskvalitet - utvärdering baserat på ett verksamhetsinriktat och samskapande synsätt.
  Cronholm, S; (1994) Varför CASE-verktyg i systemutveckling? - En motiv- och konsekvensstudie avseende arbetssätt och arbetsformer.
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2020) Digitala resurser i verksamheter. IEI/LiU
Goldkuhl, G; (2020) Dimensions of e-government interoperation: Discoveries from a case study on digital medical certificates . the 17th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2020), Göteborg
  Goldkuhl, G; (2019) Between overexploitation and underexploitation of digital opportunities – Learnings from a case study on digital medical certificates. Pre-ICIS Workshop on E-Government, Munich
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2019) Ta tempen på digitala läkarintyg – en diagnostisk studie av intygsdigitalisering . INDIG, IEI, LiU
Goldkuhl, G; (2019) Value types in e-government: The digital artifact as value carrier and value contributor. SIGPRAG Pre-ICIS Workshop, Munich
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2018) Governance of shared digital artifacts in the public sector: A multi-dimensional approach . the 15th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2018), Copenhagen, 2018
Goldkuhl, G; (2017) Clarifying and improving the digitization of practices – The research agenda of socio-instrumental practice knowledge . IEI/LiU & IIM/UU
Goldkuhl, G; (2017) LAP revisited: Articulating information as social relation . Invited paper to the LAP workshop, Tilburg, The Netherlands, May 3-4, 2017
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2017) Metod och modellering i verksamhetsutveckling. VITS/IEI,LiU
Goldkuhl, G; (2017) Relevance and clarity in information systems research – The pragmatist agenda of multi-grounded practice research . IE//LiU & IIM/UU
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2016) RESONANS guide för samstyrning av digitala resurser i offentlig sektor: Praktisk-empirisk kvalitetssäkring. VITS, IEI, LiU
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2015) Inter-organisational e-government: From four levels of interoperability to seven dimensions of co-governance. The 12th Scandinavian Workshop on E-government (SWEG-2015), Copenhagen Business School
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; Flak, L; (2015) Nationella företagsportaler som integrerade tjänstearenor: En komparativ studie av Altinn.no och Verksamt.se . IEI, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2015) Projektbeskrivning: Vägledning för samstyrning och strategisk kvalitetssäkring av digitala resurser i offentlig sektor (RESONANS guide) . VITS/IEI/LiU
Eriksson, O; Goldkuhl, G; (2015) Studie av en samling offentliggemensamma digitala resurser: Informationsförsörjning för ekonomiskt bistånd . IEI, LiU
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2014) Intentions for simplicity and consequences of complexity: A diagnostic case study of an e-government portal and its back-office processes. The 11th Scandinavian Workshop on E-government (SWEG-2014), February 4-5, 2014, Linköping University
Goldkuhl, G; Eriksson, O; Persson, A; Röstlinger, A; (2014) Offentliggemensamma digitala resurser: Utmaningar i samstyrning och samanvändning inom svensk e-förvaltning (RESONANS slutrapport). IEI, LiU
Nordström, M; (2014) pm3 evolutionen – en innovationsberättelse från systemförvaltning till IT-governance. IEI, LiU
Karlsson, F; Goldkuhl, G; Hedström, K; (2014) Practice-Based Discourse Analysis of Information Security Policy in Health Care. The 11th Scandinavian Workshop on E-government (SWEG-2014), February 4-5, 2014, Linköping University
Goldkuhl, G; (2014) RESONANS-projektet: Former för utveckling och förvaltning av offentliggemensamma digitala resurser . VITS, IEI, LiU
Röstlinger, A; (Broberg) Danielsson, H; Holgersson, S; Goldkuhl, G; (2014) Rätt riktning med Skolkompassen? En studie av en lärplattforms användning i gymnasieskolan i Jönköping. VITS/IEI, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2014) Studie av en offentliggemensam digital resurs: Verksamt.se .
Goldkuhl, G; (2013) From ensemble view to ensemble artefact – An inquiry on conceptualisations of the IT artefact. Systems, Signs & Actions, Vol. 7, No. 1, pp. 49–72
Goldkuhl, G; (2013) The IT artefact: An ensemble of the social and the technical? – A rejoinder. Systems, Signs & Actions, Vol. 7, No. 1, pp. 90–99
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2012) Att designa handlingsbar interaktion. VITS, IEI, LiU
Goldkuhl, G; Lagsten, J; (2012) Different roles of evaluation in information systems research. Accepted to the International workshop on IT Artefact Design & Workpractice Intervention, 2012, Barcelona
Goldkuhl, G; Persson, A; Röstlinger, A; (2012) DUKAT för restaurangföretagare – visioner om ett samlat informationssystem. VITS/IEI, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; Lagsten, J; (2012) The many prepositions of practice research: About, for, in, with and from . 2nd International Conference on Practice Research, Helsinki, 2012
Goldkuhl, G; (2012) Öppen elevplattform – några reflektioner kring varför, vad och hur. VITS/IEI, Linköpings universitet
Axelsson, K; Melin, U; Söderström, F; (2011) Analyzing best practice and critical success factors in a health information system case - are there any shortcuts to successful IT implementation?. In 19th European Conference on Information Systems (Tuunainen V, Nandhakumar J, Rossi M, Soliman W eds.), Helsinki, Finland, pp. 2157-2168
Holgersson, S; Röstlinger, A; Goldkuhl, G; Larsson, U; Askenäs, L; (2011) En studie a användning av datorer i kommunala gymnasieskolor i Jönköping: Redovisning av etapp 1 (1:1-projektet). VITS, IEI, LiU
  Nordström, M; Axelsson, K; Melin, U; (2011) Exploring the characteristics of information systems maintenance – Defining focus and content through objects. In Salmela H and Sell A (2011, Eds.) SCIS 2011, LNBIP 86, Springer-Verlag Berlin Heidelberg Proceedings of the Second Scandinavian Conference on Information Systems (SCIS’2011), Turku, Finland, 16-19 August 2011, pp. 112–123
Röstlinger, A; (2011) Kvalitetsideal för verksamt.se - Kriterier och utvärdering. VITS/IEI, Linköpings universitet
Axelsson, K; Goldkuhl, G; Henkel, M; Holgersson, J; Perjons, E; Persson, A; Söderström, E; (2011) Samdesign av e-tjänster - SamMET metodramverk. , Linköpings universitet & Stockholms universitet & Högskolan Skövde
Sjöström, J; Goldkuhl, G; (2010) A Stakeholder-centric Approach to Information Systems Design. eChallenges-2010, Warsaw
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2010) Development of public e-services - a method outline. the 7th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2010), Örebro University
Holgersson, S; Seigerroth, U; (2010) En-Dator-En-Person-i-skolan - En utvärdering av ett pilotprojekt på Bäckadalsgymnasiet och Sandagymnasiet i Jönköping.
  Axelsson, K; Melin, U; Lindgren, I; (2010) Exploring the Importance of Citizen Participation and Involvement in E-government Projects – Practice, Incentives and Organization. Transforming Government: People, Process and Policy (TGPPP), 4(4), 299-321
  Sjöström, J; (2010) Five Critical Remarks on Interaction Design Patterns as Theory Representation. In Proceedings of the 18th European Conference on Information Systems (ECIS’2010), Pretoria, South Africa, June 2010.
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2010) Handlingsbara IT-system – design och utvärdering . VITS/IDA, Linköpings universitet
  Melin, U; (2010) The Enterprise System as a Part of an Organization’s Administrative Paradox. Journal of Enterprise Information Management, 23(2), pp. 181-200.
Cronholm, S; (2010) Utvärdering av Vindtjänsten - en e-tjänst för analys av vindkraftsförhållanden.
Goldkuhl, G; Persson, A; Röstlinger, A; (2010) Webbtjänster i samspel mellan statlig och kommunal företagspolitik: verksamt.se i samverkan med kommunala IT-miljöer och verksamhetsprocesser . VITS/IEI, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2009) Argumentative Design – towards further grounding in Design Rationale . , VITS Working paper, LiU
  Larsson, U; Goldkuhl, G; Johansson, B; (2009) Customer communication in distance shopping: how to reveal complexities through socio-pragmatic conversation analysis. International Journal of Electronic Customer Relationship Management, Vol 3 (3), p 236-263
Röstlinger, A; Cronholm, S; (2009) Design Criteria for Public e-Services. Accepted to the 17th European Conference on Information Systems (ECIS). June 8-10, Verona, Italy
Goldkuhl, G; (2009) eSkattedeklaration – en samverkans- och tjänsteanalys . , Projektrapport, VITS/IEI,Linköpings universitet
  Goldkuhl, G; (2009) Information systems actability - tracing the theoretical roots. Semiotica, Vol 2009, No 175, pp 379-401
Goldkuhl, G; (2009) Innovation in a regulated environment? - Legal barriers for e-government development. International Journal of Public Information Systems, Vol 2009 (2), p 77-95
  Persson, A; Goldkuhl, G; (2009) Joined-up eGovernment - needs and options in local governments. in M.A. Wimmer et al (Eds, 2009) EGOV 2009, LNCS 5693, pp. 76–87, Springer-Verlag, Berlin
  Melin, U; Axelsson, K; (2009) Managing e-service Development – Comparing two e-Government Case Studies. In: Journal of Transforming Government – People, Process and Policy, 3(3), pp. 248-270.
Goldkuhl, G; (2009) Pragmatic Qualities of Information Systems – Actability Criteria for Design and Evaluation . Invited paper to the 11th International Conference on Informatics and Semiotics in Organisations (ICISO), April 11-12 2009, Beijing, China
Goldkuhl, G; Persson, A; Röstlinger, A; (2009) Processdrivna e-tjänster för näringslivsutveckling i kommuner (PROFET) – Slutrapport från FoU-projekt 2006-2009. , VITS, IEI, Linköpings universitet
  Sjöström, J; Goldkuhl, G; (2009) Socio-instrumental pragmatism in action. in Whitworth B, De Moor A (Eds, 2009) Handbook of Research on Socio-Technical Design and Social Networking Systems, IGI, Hershey
  Goldkuhl, G; (2009) Socio-instrumental service modelling: An inquiry on e-services for tax declarations. in Persson A, Stirna J (Eds. 2009) PoEM 2009, LNBIP 39, pp. 207–221, Springer, Berlin
  Johansson, B; Melin, U; (2009) Sourcing Decisions of Software Applications Hosting: What Influence has e-Government Services?. In: Barry, C., Conboy, K., Lang, Wojtkowski, G., Wojtkowski, W. (Eds.), Information Systems Development: Challenges in Practice, Theory and Education, pp. 393-404.
Melin, U; (2009) The Emperor's New Clothes? - Analysing the Swedish Action Plan for e-Government. In: International Journal of Public Information Systems, Special Issue on E-Government in Sweden: New Directions, Vol. 2009:2, pp. 97-122.
Cronholm, S; (2009) The Usability of Usability Guidelines - a Proposal for Meta-Guidelines . In proceedings of the 21st Australasian Computer-Human Interaction Conference (OZCHI)
Cronholm, S; Bruno, V; (2009) Usability of IT-Systems is More than Interaction Quality – The Need for Communication and Business Process Criteria. 17th European Conference on Information Systems (ECIS). June 8-10, Verona, Italy.
Goldkuhl, G; (2008) Actability theory meets affordance theory: clarifying HCI in it usage situations. , in Proceedings of the 16th European Conference on Information Systems, Galway
Lind, M; Salomonson, N; (2008) An Efficient Customer Service – Finding a Balance Between Self-service Technology and Inter-personal Interaction. Proceedings of the 5th International Conference on Action in Language, Organisations, and Information Systems
Axelsson, K; Melin, U; (2008) Citizen Participation and Involvement in eGovernment Projects – An emergent framework. In Wimmer M.A., Scholl H.J., and Ferro E. (Eds.): EGOV 2008, LNCS 5184, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 207–218, 2008
Cronholm, S; Bruno, V; (2008) Do you Need General Principles or Concrete Heuristics? - a Model for Categorizing Usability Criteria. Australasian Computer-Human Interaction Conference (OZCHI)
Goldkuhl, G; Sjöström, J; Öhrwall Rönnbäck, A; Olsson, C; Hallqvist, G; (2008) E-tjänster för Sambruk– Möjligheter och hinder. Slutrapport från FoU-projekt 2005-2008. , VITS/IEI, Linköpings universitet & Sambruk
  (Broberg) Danielsson, H; (2008) Evaluating the Problem Solving, Preserving and Causing Effects of a Healhcare Information System in a Hospital Clinic. In Proceeding of 2nd European Conference on Information Management and Evaluation (ECIME), Royal Holloway University, London.
Goldkuhl, G; Cronholm, S; (2008) Gruppbaserad förädling av praktiska kunskaper – nomadiska systemutvecklare i samverkan(Projektbeskrivning PRAXIS) . , VITS/IEI, LiU
Lagsten, J; Goldkuhl, G; (2008) Interpretative IS Evaluation: Results and Uses. , Electronic Journal Information Systems Evaluation, Vol 11 (2), pp. 97-108
Melin, U; Axelsson, K; (2008) Managing e-Government projects – A comparative case study of two inter-organizational e-service development initiatives. in Golden W, Acton T, Conboy K, van der Heijden H, Tuunainen V K (eds., 2008) Proceedings of the 16th European Conference on Information Systems (ECIS2008), Galway, Ireland 9-11 June 2008
  Melin, U; Axelsson, K; Lundsten, M; (2008) Talking to, not about, entrepreneurs – Experiences of public e-service development in a business start up case. in Cunnigham P, Cunnigham M (Eds., 2008), Collaboration and the Knowledge Economy – Issues, Applications, Case Studies, pp. 383-390 (Proceedings of eChallenges, Stockholm, Sweden 22-24 October 2008)
Goldkuhl, G; (2008) The challenges of Interoperability in E-government: Towards a conceptual refinement. the pre-ICIS 2008 SIG eGovernment Workshop, Paris
Ågerfalk, P; Sjöström, J; (2008) The Principle of Identity Cultivation on the Web. ERCIM News, vol. 72
Öhlund, S; Goldkuhl, G; (2008) Towards a socio-pragmatic understanding of ePrescribing. , in Proceedings of the 5th Intl Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS-2008), Venice
(Broberg) Danielsson, H; (2008) Understanding IT-systems in Practice: Investigating the Potential of Activity Theory and Actability Theory. in Proceedings of the 5th International Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS), Venice.
Röstlinger, A; (2008) Verktyg för processdriven näringslivsutveckling - beskrivning av IT-system "Företagsportal". Projektrapport PROFET, VITS,IEI, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; (2007) Beyond Communication Loops – Multi-Responsive Actions in Business Processes . , Systems, Signs & Actions, Vol 3 p 9-24
Axelsson, K; Melin, U; Persson, A; (2007) Communication Analysis of Public Forms - Discovering Multi-functional Purposes in Citizen and Government Communication. International Journal of Public Information Systems Vol. 2007:3, pp. 161-181
Axelsson, K; Ventura, S; (2007) Design principles for communication quality in public e-forms – A theoretical synthesis. Presented at Scandinavian Workshop on eGovernment, Örebro university, 5-6 February 2007
  Axelsson, K; Ventura, S; (2007) Reaching Communication Quality in Public E-forms – A Communicative Perspective on E-form Design. In Wimmer, M.A., Scholl, H.J., and Grönlund, Å. (Eds., 2007): EGOV 2007, LNCS 4656, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 342–353
Ågerfalk, P; Sjöström, J; (2007) Sowing the Seeds of Self - A Socio-Pragmatic Penetration of the Web Artefact. In Proceedings of the 2nd International Conference on the Pragmatic Web (PragWeb'2007), October 22-23, Tilburg, The Netherlands
  Axelsson, K; Melin, U; (2007) Talking to, not about, citizens – Experiences of focus groups in public e-service development. In Wimmer, M.A., Scholl, H.J., and Grönlund, Å. (Eds., 2007): EGOV 2007, LNCS 4656, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 179-190
Goldkuhl, G; Persson, A; (2007) Verktyg för processdriven näringslivsutveckling - beskrivning och specifikation av IT-system "Företagskoordinatorn". VITS/IEI, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; (2007) What does it mean to serve the citizen in e-services? - Towards a practical theory founded in socio-instrumental pragmatism. International Journal of Public Information Systems, Vol 2007 (3), pp 135-159
Goldkuhl, G; Persson, A; (2006) Characteristics of Public E-services: Investigating the E-diamond Model. Proceedings of the First International Pragmatic Web Conference, Stuttgart
Goldkuhl, G; Persson, A; (2006) From e-ladder to e-diamond – re-conceptualising models for public e-services. Proceedings of the 14th European Conference on Information Systems (ECIS2006), Göteborg
Röstlinger, A; Goldkuhl, G; (2006) Grafnotation för SIMM metodkomponenter. VITS/IDA, Linköpings universitet
Axelsson, K; Melin, U; Persson, A; (2006) Information systems mediation in communication between citizens and government agencies – Experiences from communication analysis of forms. In Axelsson K, Goldkuhl G (Eds., 2006) Proceedings of The International Workshop on E-Services in Public Administration (WESPA), Borås, Sweden, 31 October 2006, pp. 49-66
Larsson, U; Johansson, B; Goldkuhl, G; (2006) Revealing the Complexity of Customer Communication in Distance Shopping: A Socio-Pragmatic Conversation Analysis. In Proc of the 4th International Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS), Borås
Ågerfalk, P; (2006) Supporting Global Software Development in Open Source Ecosystems: A Role for Actability in the Pragmatic Web. Proceedings of the 1st International Conference on the Pragmatic Web
Lundell, B; Lings, B; Ågerfalk, P; Fitzgerald, B; (2006) The Distributed Open Source Software Development Model: Observations on Communication, Coordination and Control. Proceedings of ECIS'2006, Gothenburg, Sweden
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2005) Actability at a glance. VITS/IDA, Linköping University
Johansson, B; Axelsson, K; (2005) Analysing Communication Media and Actions - Extending and Evaluating the Business Action Matrix. In Bartman D, Rajola F, Kallinikos J, Avison D, Winter R, Ein-Dor P, Becker J, Bodendorf F, Weinhardt C (Eds., 2005) Proceedings of the 13th European Conference on Information Systems, Regensburg, 26-28 May 2005
Ågerfalk, P; (2005) Assessing the role of open source software in the european secondary software sector: A voice from industry. Ågerfalk P J, Deverell A, Fitzgerald B and Morgan L (2005), In Proceedings of the 1st International Conference on Open Source Systems, (Eds, Scotto M and Succi G) Genoa, Italy, pp. 82–87.
Haraldson, S; Lind, M; (2005) Broken Patterns. Presented at the 10th International Working Conference, LAP 2005
  Johansson, B; (2005) Comparing three case studies of customer communication. I J. Bubenko jr., O. Eriksson, H. Fernlund & M. Lind (Red.), Promote IT 2005. Proceedings of the Fifth Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and University Colleges in Sweden, Borlänge
Lind, M; (2005) Contextual Understanding of Information Systems – Characteristics of Process Oriented Information Systems . in: Campbell B., Underwood J., Bunker D. (2005, Eds.) Proceeding of the 16thAustraliasian Conference on Information Systems (ACIS 2005), University of Technology, Sydney
  Eriksson, O; Ågerfalk, P; (2005) Information Modeling Based on Semantic and Pragmatic Meaning. In Advanced Topics in Database Research, Vol. 4, Idea Group, Inc
Sjöström, J; Ågerfalk, P; (2005) Investigating Communicative Features of User Interfaces. In Systems, Signs & Actions, Vol. 1 (2005), No. 1, pp. 80–102
  Goldkuhl, G; Ågerfalk, P; (2005) IT Artefacts as Socio-Pragmatic Instruments: Reconciling the Pragmatic, Social, Semiotic and Technical. International Journal of Technology and Human Interaction, Volume 1 (3)
Eliason, E; Hedström, K; (2005) Mediated values in Swedish municipality Website design. Presented at Ethicomp, September 12-15, Linköping, Sweden
Olausson, J; Haraldson, S; (2005) Process oriented IS - co-design of business and IS. Presented at 1:st interantional workshop of Communication and Coordination in Business Processes
  Axelsson, K; Johansson, B; (2005) Product Characteristics Influencing Customer Communication Media in Distance Selling Settings. Presented at The 14th International Conference on Information Systems Development (ISD´2005), Karlstad, Sweden, 15-17 August, 2005
Goldkuhl, G; (2005) Socio-Instrumental Pragmatism: A Theoretical Synthesis for Pragmatic Conceptualisation in Information Systems. in Proceedings of the 3rd Intl Conf on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS), University of Limerick
Persson, A; Goldkuhl, G; (2005) Stage-models for public e-services - investigating conceptual foundations. accepted to the 2nd Scandinavian Workshop on e-Government, Copenhagen, February 14-15 2005
Goldkuhl, G; (2005) The many facets of communication – a socio-pragmatic conceptualisation for information systems studies . In Proceedings of Communication and Coordination in Business Processes, Kiruna
Hultgren, G; Eriksson, O; (2005) The User Interface as a Supplier of Intertwined e-Services. the 14th Intl Conf on Information Systems Development, Karlstad University
  Hedström, K; (2005) The values of computerization in elderly care. In: Bubenko, J. et.al. (eds), Promote IT 2005
Melin, U; Axelsson, K; (2005) Understanding Organizational Coordination and Information Systems – Mintzberg’s Coordination Mechanisms Revisited and Evaluated. In: Bartmann, D. et al. (Eds.) Proceedings of the 13th European Conference on Information Systems
Sjöström, J; Ågerfalk, P; (2004) Analysis of Communicative Features of User Interfaces. In Proceedings of 2nd International Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS-2004), Linköping University
  Larsson, U; (2004) Design promoting characteristics of interaction in an ISD process. In J. Bubenko jr., S. Fischer-Hübner, S. Lindskog & A. G. Nilsson (Eds.). Promote IT 2004 - Proceedings of the Fourth Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities an University Colleges in Sweden, Part 2. Kalstad: Karlstad University Press
  Goldkuhl, G; (2004) Design theories in information systems - a need for multi-grounding. Journal of Information Technology Theory and Application (JITTA), 6(2) p 59-72
Goldkuhl, G; Lind, M; (2004) Developing e-interactions – a framework for business capabilities and exchanges. Accepted to the 12th European Conference on information systems (ECIS2004), Turku
Cronholm, S; (2004) Information Systems Evaluation – adding process descriptions to six evaluation types. proceedings of the 11th European Conference on Information Technology Evaluation (ECITE). Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Amsterdam11-12 November 2004
Goldkuhl, G; Ågerfalk, P; (2004) IT Artefacts as Socio-pragmatic Instruments – Towards an Integration of the Pragmatic, Social, Semiotic and Technical. Accepted to the Workshop on Understanding Sociotechnical Action (USTA), Napier University, Edinburgh
Goldkuhl, G; (2004) Meanings of Pragmatism: Ways to conduct information systems research. Accepted to the 2nd International Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS-2004), Linköping University
  Johansson, B; (2004) Self service technologies in distance selling. Perspectives in Business Informatics Research, Röck H. (ed.), Proceedings of the BIR-2004 Conference. Rostock, Tyskland.
Goldkuhl, G; Lind, M; (2004) The generics of business interaction - emphasizing dynamic features through the BAT model. to the 9th International Working Conference on the Language-Action Perspective on Communication Modelling (LAP 2004), Rutgers University, New Jersey
Goldkuhl, G; Cronholm, S; Sjöström, J; (2004) User Interfaces as Organisational Action Media. Accepted to the 7th International Workshop on Organisational Semiotics, Setúbal
Goldkuhl, G; (2003) Conversational analysis as a theoretical foundation for language action approaches?. accepted to 8th International Working Conference on the Language Action Perspective (LAP2003), Tilburg
Cronholm, S; Goldkuhl, G; Hedström, K; (2003) Handlingsbart IT-system för kvalitetssäkring och individualisering av äldreomsorg. Kvalitet 2003 7-9/10-03, Göteborg, Sverige.
Cronholm, S; (2003) Need for Action Oriented Design and Evaluation of Information Systems . Proceedings of the 10th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International’03). 22-27 Juni 2003. Crete, Greece.
  Larsson, U; (2003) Patterns of interaction in design talks during a sys. dev. process. Promote IT 2003 - Third Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities an University Colleges in Sweden, Visby
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2003) Six Generic Types of Information Systems Evaluation. accepted to the 10th European Conference on Information Technology Evaluation (ECITE-2003), Madrid
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2003) Strategies for Information Systems Evaluation - Six Generic Types. Electronic Journal of Information Systems Evaluation, Vol 6, Issue 2
Hultgren, G; Eriksson, O; (2003) The notion of Computer Based Information Services.. Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and at University Colleges in Sweden. The Knowledge Foundation, Stockholm.
Sjöström, J; Goldkuhl, G; (2003) The semiotics of user interfaces – a socio-pragmatic perspective. accepted to the 6th International Workshop on Organisational Semiotics, Reading
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2003) The significance of workpractice diagnosis: Socio-pragmatic ontology and epistemology of change analysis. accepted to the International workshop on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS-2003), Linköping University
Eriksson, O; (2003) To denominate and characterise in the context of information systems. Accepted to ECIS 2003 The 11th European Conference on Information System, Naples, Italy, June 19-21, 2003
Hedström, K; Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2003) Utveckling av hemtjänst genom IT och verksamhetskunnande. Kvalitet 2003 7-9/10-03, Göteborg, Sverige
Hedström, K; Eliason, E; (2003) Views of Computerization: The Tale of CareSys . In Proceedings of the 26th Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS 2003),August 9 - 12 2003, Haikko, Finland.
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2002) Actable Information Systems - Quality Ideals Put Into Practice. Presented at the Eleventh Conference On Information Systems (ISD 2002). 12-14 September, Riga, Latvia
Goldkuhl, G; Lind, M; (2002) Continuing the dialogue: Generic layers for business interaction. in Proc of the 7th Int Workshop on the Language Action Perspective (LAP2002), Delft
Sjöström, J; Goldkuhl, G; (2002) Information systems as instruments for communication – Refining the actability concept. accepted to the 5th International Workshop on Organisational Semiotics, Delft
Lind, M; Goldkuhl, G; (2002) Questioning two-role models or who bakes the pizza?. in Proc of the 7th Int Workshop on the Language Action Perspective (LAP2001), Delft
Goldkuhl, G; (2002) Reinterpreting information systems actability. presented at the Workshop on Information Systems in Contexts (WISC-2002), Linköping University
Melin, U; Axelsson, K; (2002) Roles of Theories and Models in Interactive Knowledge Creation – Reflections from a Business Network and IT Case Study. in: Remenyi, D. (Eds.) Proceedings of the European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies, pp. 229-243
Ågerfalk, P; Sjöström, J; Eliason, E; Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2002) Setting the Scene for Actability Evaluation - Understanding Information Systems in Context. In Proceedings of the 9th European Conference on IT Evaluation (ECITE 2002), 15–16 July 2002, Université Paris-Dauphine, France, (Eds, Brown A and Remenyi D) Reading, UK: MCIL, pp. 1–9
Hedström, K; (2002) The Effects of Computerization as a Multi-Stage Process Model. Proceedings of ECITE 2002, 15-16 July, 2002, Paris, France
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2002) The practices of knowledge – investigating functions and sources. accepted to the 3rd European Conference on Knowledge Management (3ECKM), Dublin
Eriksson, O; (2002) The Pragmatic Language Functionality of Information Systems. Accepted to: Promote IT 2002; Apr. 22-24, Skövde, Sweden
Braf, E; Goldkuhl, G; (2002) The Significance of organisational capability - the interplay of knowledge, communication and technology. in Proceedings of European Conference on Knowledge Management 2003 (ECKM2003), 24-25 September, Dublin, Ireland
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2002) Towards an integral understanding of organisations and information systems: Convergence of three theories. accepted to the 5th International Workshop on Organisational Semiotics, Delft
  Larsson, U; (2002) User participation and dialogue. In J. Bubenko jr. & B. Wangler (Eds.), Promote IT 2002 Second Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities an University Colleges in Sweden. Skövde: University of Skövde
Hedström, K; Cronholm, S; (2001) Actability Evaluation: An Exploratory Study. In Grembergen, Wim van (ed.)Information Systems Evaluation Management. Hershey: Idea Group Publishing
Ågerfalk, P; Goldkuhl, G; (2001) Business Action and Information Modelling: The Task of the New Millennium. In Information Modeling in the New Millennium, (Eds, Rossi M and Siau K) Hershey, PA: Idea Group Publishing, pp. 110–136
Goldkuhl, G; (2001) Communicative vs material actions: Instrumentality, sociality and comprehensibility. in Proceedings of the 6th Int Workshop on the Language Action Perspective (LAP2001), Montreal
Axelsson, K; Avdic, A; (2001) IT management during Acquisition of ERP-systems - Experiences from Goal Dialogs at two Companies. in Remenyi D, Brown A (Eds., 2001) Proceedings of the 8th European Conference on IT Evaluation, pp. 293-301
  Axelsson, K; Avdic, A; Goldkuhl, G; (2001) IT-management i anskaffnings- och implementeringsprocessen – Resultat från två fallstudier. slutrapport till NUTEK-programmet ”IT i verkstadsindustrin”, also in CMTO Research Paper No 2001:01, Linköpings universitet
Hultgren, G; (2001) The Development of new IT Based Services through Organisational Networks - an outline for a doctoral thesis.. Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and at the University Colleges in Sweden. The Knowledge Foundation, Stockholm
  Eriksson, O; Axelsson, K; (2001) The Swedish National Road Database – Analysing governing principles for an information systems architecture. Proceedings of the Eight World Congress on Intelligent Transport Systems, 30 Sep - 4 Oct, Sydney, Australia
Goldkuhl, G; Ågerfalk, P; (2000) Actability: A Way to Understand Information Systems Pragmatics. Presented at the 3rd Intl. Workshop on Organizational Semiotics, Stafford, UK, 4 July 2000
Goldkuhl, G; (2000) The Validity of Validity Claims: An Inquiry into Communication Rationality. in proceedings of the 5th Int Workshop on the Language Action Perspective (LAP2000), Aachen
Goldkuhl, G; Braf, E; (2000) Ökad IT-användning – vad händer med organisationers och människors förmåga?. i Lennerlöf L [red] (2000) Avveckla eller utveckla? En antologi om verksamhetskonsekvenser i magra organisationer. Stockholm: Rådet för arbetslivsforskning. Även som, Linköping: CMTO Research Papers, no 2000:16
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (1999) Expanding the scope: From language action to generic practice. in proceedings of the 4th Int Workshop on the Language Action Perspective (LAP99), Copenhagen
Cronholm, S; Ågerfalk, P; Goldkuhl, G; (1999) From Usability to Actability. In Proceedings of the 8th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International'99), 22–27 August 1999, Munich, Germany, Vol. 1, (Eds, Bullinger H-J and Ziegler J) Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, pp. 1073–1077
Ågerfalk, P; Goldkuhl, G; Cronholm, S; (1999) Information Systems Actability Engineering: Integrating Analysis of Business Processes and Usability Requirements. In Proceedings of the 4th International Workshop on the Language Action Perspective on Communication Modelling (LAP'99), 12–13 September 1999, Copenhagen, Denmark, (Eds, Goldkuhl G, et al.) Jönköping: Jönköping International Business School, pp. 73–86
Goldkuhl, G; Ågerfalk, P; (1998) Action Within Information Systems: Outline of a Requirements Engineering Method. In Proceedings of the 4th International Workshop on Requirements Engineering: Foundations of Software Quality (REFSQ’98), 8–9 June 1998, Pisa, Italy, (Eds, Dubois E, et al.) Namur, Belgium: Presses universitaires de Namur, pp. 133–154
Ågerfalk, P; Goldkuhl, G; (1998) Elicitation and Analysis of Actability Requirements. In Proceedings of the 3rd Australian Conference on Requirements Engineering (ACRE'98), 26–27 October 1998, Geelong, Vic, Australia, (Eds, Fowler D and Dawson L) Geelong, Vic, Australia: Deakin university, pp. 14–28
Goldkuhl, G; (1998) Handlingars vad, vem och var. Ett praktikteoretiskt bidrag. CMTO, Linköpings universitet
Dietz, J; Goldkuhl, G; Lind, M; Reijswoud, V; (1998) The Communicative Paradigm for Business Modelling – A Research Agenda. i Goldkuhl G., Lind M., Seigerroth U. (Eds): Proceedings of the Third International Workshop – The Language Action Perspective on Communication Modelling. Jönköping International Business School
Goldkuhl, G; (1998) The six phases of business processes - business communication and the exchange of value. accepted to the 12th biennial ITS conference (ITS´98), Stockholm
Röstlinger, A; Goldkuhl, G; Hedström, K; (1997) Processorienterat förändringsarbete inom omsorgen. Konferensen Kvalitet 97, Göteborg
Sidan 1 av 2Prev[1]2Next v
[Condition]Avancerat filter