Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Taxén, L; (2011) Modeling the Intellect from a Coordination Perspective. In B. Igelnik (Ed.), Computational Modeling and Simulation of Intellect: Current State and Future Perspectives
  Taxén, L; (2011) The System Anatomy – Enabling Agile Project Management. Taxén., L.(Ed.)
Taxén, L; (2009) A Practical Approach for Aligning Business and Knowledge Strategies. In M. Russ (Ed.), Knowledge Management Strategies for Business Development (pp. 277-308)
Melin, U; (2009) Affärssystem – en organisatorisk och teknisk paradox?. I: Hedman, J., Nilsson, F. och Westelius, A. (2009): Temperaturen på affärssystem i Sverige, s. 47-72
Taxén, L; (2009) Using Activity Domain Theory for Managing Complex Systems. Information Science Reference
Taxén, L; (2008) The Activity Domain Theory – Informing the Alignment of Business and Knowledge Strategies. . In E. Abou-Zeid (Ed.), Knowledge Management and Business Strategies: Theoretical Frameworks and Empirical Research (pp. 253-280)
  Goldkuhl, G; Lind, M; (2007) Grounding Business Interaction Models: Socio-Instrumental Pragmatism as a Theoretical Foundation. in Rittgen P (Ed. 2007) Handbook of Ontologies for Business Interaction, Idea Group, Hershey, PA , p 69-86
  Nordström, M; (2007) Mera Affärsmässig Förvaltningsstyrning. -en bok om (system-) förvaltning.
  Axelsson, K; (2004) Business interactions in a virtual organisation – visualising inter-organisational systems complexity. in Mehdi Khosrow-Pour (ed., 2004), The Social and Cognitive Impacts of e-Commerce on Modern Organizations
  Goldkuhl, G; Larsson, U; (2004) IT-design i verksamhetskontexter – kunskap i handling vid professionella möten. I E. Jernström & R. Säljö (red). Lärande i arbetsliv och var dag (s. 150-169). Jönköing: Brain Books
  Hedström, K; (2004) The socio-political construction of CareSys. How Interests and Values Influence Computerization. . In: Jan Damsgaard & Helle Zinner Henriksen (eds). Networked Informatin Technologies. Diffusion and Adaptation, p 1-18.
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; Hedström, K; (1998) Organisation och utveckling av IT i kommuner. Ajour nr 1, Svenska Kommunförbundet, Stockholm
Lindgren, I; (2013) Public e-service stakeholders - A study on who matters for public e-service development and implementation. IEI, Linköpings universitet
Sjöström, J; (2010) Designing Information Systems - A Pragmatic Account. Uppsala universitet
Hultgren, G; (2007) eTjänster som social interaktion via användning av IT-system – en praktisk teori. Doktorsavhandling, IEI, LiU
Braf, E; (2004) Knowledge Demanded for Action - Studies of Knowledge Mediation in Organisations.
Hedström, K; (2004) Spår av datoriseringens värden - Effekter av IT i äldreomsorg.. Doktorsavhandling.
  Melin, U; (2002) Koordination och informationssystem i företag och nätverk.
  Eriksson, O; (2000) Kommunikationskvalitet hos informationssystem och affärsprocesser.
  Avdic, A; (1999) Användare och utvecklare - om anveckling med kalkylprogram.
  Axelsson, K; (1998) Metodisk systemstrukturering - att skapa samstämmighet mellan informationssystemarkitektur och verksamhet.
  Cronholm, S; (1998) Metodverktyg och användbarhet - en studie av datorstödd metodbaserad systemutveckling.
Göbel, H; (2014) IT Service Management - Designprinciper för Informationssystemsartefakter. IEI, LiU
Karlsson, E; (2012) Systemutveckling för riskbaserad tillsyn - Hur verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund kan användas för kravfångst. lic avhandling
Sjöström, J; (2008) Making Sense of the IT Artefact - A Socio-Pragmatic Inquiry into Use Qualities. Linköpings Universitet
  Larsson, U; (2004) Designarbete i dialog - karaktärisering av interaktionen mellan användare och utvecklare i en systemutvecklingsprocess. Licentiatavhandling FiF 77, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, Linköping.
Karlsson, F; (2003) Information Technology for Learning and Acquiring of Work Knowledge among Production Workers.
Petersson, J; (2002) Lokala elektroniska marknadsplatser - informationssystem för platsbundna affärer.
  Oscarson, P; (2001) Informationssäkerhet i verksamheter - begrepp och modeller som stöd för förståelse av informationssäkerhet och dess hantering i verksamheter.
Holgersson, S; (2001) IT-system och filtrering av verksamhetskunskap - kvalitetsproblem vid analyser och beslutsfattande som bygger på uppgifter hämtade från polisens IT-system.
  Segerkvist, P; (2001) Webbaserade imaginära organisationers samverkansformer - Informationssystemarkitektur och aktörssamverkan som förutsättningar för affärsprocesser.
  Christiansson, B; (2000) Komponentbasera informationssystem - Vad säger teori och praktik?.
Hedström, K; (2000) Kunskapsanvändning och kunskapsutveckling hos verksamhetskonsulter - erfarenheter från ett FoU-samarbete.
Hultgren, G; (2000) Nätverksinriktad Förändringsanalys - perspektiv och metoder som stöd för förståelse och utveckling av affärsrelationer och informationssystem. Licentiatavhandling, IDA, LiU
  Braf, E; (2000) Organisationers kunskapsverksamheter - en kritisk studie av "knowledge management".
  Lindberg, H; (2000) Webbaserade affärsprocesser - möjligheter och begränsningar.
  Andersson, B; (1999) Samverkande informationssystem mellan aktörer i offentliga åtaganden - en teori om aktörsarenor i samverkan om utbyte av information.
  Melin, U; (1998) Informationssystem vid ökad affärs- och processorientering - egenskaper, strategier och utveckling.
  Seigerroth, U; (1998) Integration av förändringsmetoder - en modell för välgrundad metodintegration.
  Christiansson, M; (1998) Inter-organisatorisk verksamhetsutveckling - metoder som stöd vid utveckling av partnerskap och informationssystem.
  Wedlund, T; (1997) Att skapa en företagsanpassad systemutvecklingsmodell - genom rekonstruktion, värdering och vidareutveckling i T50-bolag inom ABB.
  Åbom, C; (1997) Videomötesteknik i olika affärssituationer - möjligheter och hinder.
  Avdic, A; (1995) Arbetsintegrerad systemutveckling med kalkylprogram.
  Nordström, M; (1995) Systemförvaltning i praktiken - en kvalitativ studie avseende centrala begrepp, aktiviteter och ansvarsroller.
  Eriksson, O; (1994) Informationssystem med verksamhetskvalitet - utvärdering baserat på ett verksamhetsinriktat och samskapande synsätt.
  Cronholm, S; (1994) Varför CASE-verktyg i systemutveckling? - En motiv- och konsekvensstudie avseende arbetssätt och arbetsformer.
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2020) Digitala resurser i verksamheter. IEI/LiU
Goldkuhl, G; (2020) Dimensions of e-government interoperation: Discoveries from a case study on digital medical certificates . the 17th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2020), Göteborg
  Goldkuhl, G; (2019) Between overexploitation and underexploitation of digital opportunities – Learnings from a case study on digital medical certificates. Pre-ICIS Workshop on E-Government, Munich
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2019) Metodisk verksamhetsutveckling - Tänkesätt och arbetssätt vid förändringsarbete . IEI/LiU
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2019) Ta tempen på digitala läkarintyg – en diagnostisk studie av intygsdigitalisering . INDIG, IEI, LiU
Goldkuhl, G; (2019) Value types in e-government: The digital artifact as value carrier and value contributor. SIGPRAG Pre-ICIS Workshop, Munich
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2018) Governance of shared digital artifacts in the public sector: A multi-dimensional approach . the 15th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2018), Copenhagen, 2018
Goldkuhl, G; (2017) Clarifying and improving the digitization of practices – The research agenda of socio-instrumental practice knowledge . IEI/LiU & IIM/UU
Goldkuhl, G; (2017) LAP revisited: Articulating information as social relation . Invited paper to the LAP workshop, Tilburg, The Netherlands, May 3-4, 2017
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2017) Metod och modellering i verksamhetsutveckling. VITS/IEI,LiU
Goldkuhl, G; (2017) Relevance and clarity in information systems research – The pragmatist agenda of multi-grounded practice research . IE//LiU & IIM/UU
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2016) RESONANS guide för samstyrning av digitala resurser i offentlig sektor: Praktisk-empirisk kvalitetssäkring. VITS, IEI, LiU
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2015) Inter-organisational e-government: From four levels of interoperability to seven dimensions of co-governance. The 12th Scandinavian Workshop on E-government (SWEG-2015), Copenhagen Business School
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; Flak, L; (2015) Nationella företagsportaler som integrerade tjänstearenor: En komparativ studie av Altinn.no och Verksamt.se . IEI, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2015) Projektbeskrivning: Vägledning för samstyrning och strategisk kvalitetssäkring av digitala resurser i offentlig sektor (RESONANS guide) . VITS/IEI/LiU
Eriksson, O; Goldkuhl, G; (2015) Studie av en samling offentliggemensamma digitala resurser: Informationsförsörjning för ekonomiskt bistånd . IEI, LiU
Goldkuhl, G; (2015) The design of practice and the practice of design. Systems, Signs & Actiosn, Vol. 9 (2015), No. 1, pp. 1–8
Goldkuhl, G; Lagsten, J; (2014) Att lära om innovation i offentlig sektor: Studier i Action Innovation . VITS/IEI, LiU
Goldkuhl, G; Nordström, M; (2014) Challenges in IT service management: institution vs. improvisation. The 3rd International workshop on IT Artefact Design & Workpractice Improvement, Friedrichshafen
Goldkuhl, G; Lagsten, J; (2014) In search for an innovation theory: A practical theory for inquiry and co-learning. The 3rd International workshop on IT Artefact Design & Workpractice Improvement, Friedrichshafen
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2014) Intentions for simplicity and consequences of complexity: A diagnostic case study of an e-government portal and its back-office processes. The 11th Scandinavian Workshop on E-government (SWEG-2014), February 4-5, 2014, Linköping University
Goldkuhl, G; (2014) Mötet mellan institution och situation i tjänstestyrning: Studier av organisatorisk förmåga. i Kock H (red, 2014) Lärande i arbetslivet. Möjligheter och utmaningar. En vänbok till Per-Erik Ellström, Karin Almlöfs Förlag, Ödeshög
Goldkuhl, G; Eriksson, O; Persson, A; Röstlinger, A; (2014) Offentliggemensamma digitala resurser: Utmaningar i samstyrning och samanvändning inom svensk e-förvaltning (RESONANS slutrapport). IEI, LiU
Nordström, M; (2014) pm3 evolutionen – en innovationsberättelse från systemförvaltning till IT-governance. IEI, LiU
Karlsson, F; Goldkuhl, G; Hedström, K; (2014) Practice-Based Discourse Analysis of Information Security Policy in Health Care. The 11th Scandinavian Workshop on E-government (SWEG-2014), February 4-5, 2014, Linköping University
Goldkuhl, G; (2014) RESONANS-projektet: Former för utveckling och förvaltning av offentliggemensamma digitala resurser . VITS, IEI, LiU
Röstlinger, A; (Broberg) Danielsson, H; Holgersson, S; Goldkuhl, G; (2014) Rätt riktning med Skolkompassen? En studie av en lärplattforms användning i gymnasieskolan i Jönköping. VITS/IEI, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2014) Studie av en offentliggemensam digital resurs: Verksamt.se .
Goldkuhl, G; (2013) From ensemble view to ensemble artefact – An inquiry on conceptualisations of the IT artefact. Systems, Signs & Actions, Vol. 7, No. 1, pp. 49–72
Goldkuhl, G; (2013) The IT artefact: An ensemble of the social and the technical? – A rejoinder. Systems, Signs & Actions, Vol. 7, No. 1, pp. 90–99
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2012) Att designa handlingsbar interaktion. VITS, IEI, LiU
Goldkuhl, G; Lagsten, J; (2012) Different roles of evaluation in information systems research. Accepted to the International workshop on IT Artefact Design & Workpractice Intervention, 2012, Barcelona
Goldkuhl, G; Persson, A; Röstlinger, A; (2012) DUKAT för restaurangföretagare – visioner om ett samlat informationssystem. VITS/IEI, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; (2012) From Action Research to Practice Research. Australasian Journal of Information Systems, Vol 17 (2), p 57-78
Goldkuhl, G; (2012) From policy to design and effects: A framework for e-government research . 9th Scandinavian Workshop on E-Government, 2012, Copenhagen
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2012) Förändringsarbete och förändringsanalys enligt SIMMetoden . VITS/IEI, LiU
Goldkuhl, G; Lagsten, J; (2012) The many prepositions of practice research: About, for, in, with and from . 2nd International Conference on Practice Research, Helsinki, 2012
Goldkuhl, G; (2012) Öppen elevplattform – några reflektioner kring varför, vad och hur. VITS/IEI, Linköpings universitet
Axelsson, K; Melin, U; Söderström, F; (2011) Analyzing best practice and critical success factors in a health information system case - are there any shortcuts to successful IT implementation?. In 19th European Conference on Information Systems (Tuunainen V, Nandhakumar J, Rossi M, Soliman W eds.), Helsinki, Finland, pp. 2157-2168
Hjalmarsson, A; Lind, M; (2011) Challenges in establishing sustainable innovation. Proc of the 19th European Conference on Information Systems (ECIS-2011), Helsinki
Holgersson, S; Röstlinger, A; Goldkuhl, G; Larsson, U; Askenäs, L; (2011) En studie a användning av datorer i kommunala gymnasieskolor i Jönköping: Redovisning av etapp 1 (1:1-projektet). VITS, IEI, LiU
  Nordström, M; Axelsson, K; Melin, U; (2011) Exploring the characteristics of information systems maintenance – Defining focus and content through objects. In Salmela H and Sell A (2011, Eds.) SCIS 2011, LNBIP 86, Springer-Verlag Berlin Heidelberg Proceedings of the Second Scandinavian Conference on Information Systems (SCIS’2011), Turku, Finland, 16-19 August 2011, pp. 112–123
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2011) Gruppbaserad förädling av praktiska kunskaper -nomadiska systemutvecklare i samverkan (PRAXIS). Slutrapport från FoU-projekt 2007-2009, VITS, IEI, Linköpings universitet
Röstlinger, A; (2011) Kvalitetsideal för verksamt.se - Kriterier och utvärdering. VITS/IEI, Linköpings universitet
Christiansson, M; (2011) Practice Research Design - A Channel to the Meaning of BPM Maturity in Government . Presented at International and Inter-disciplinary Workshop on Practice Research, June 2011
Nordström, M; Axelsson, K; (2011) Practitioners’ Motives for Participating in Practice Research – Experiences from a Knowledge Initiative in IS Maintenance and Evolution. Accepted to the International Workshop on Practice Research in Helsinki, June 8, 2011
Axelsson, K; Goldkuhl, G; Henkel, M; Holgersson, J; Perjons, E; Persson, A; Söderström, E; (2011) Samdesign av e-tjänster - SamMET metodramverk. , Linköpings universitet & Stockholms universitet & Högskolan Skövde
Persson, A; (2011) Sammanhållen eFörvaltning i stat och kommun inom näringslivsutveckling . Forskningsgruppen VITS, IEI/LiU
Goldkuhl, G; (2011) The research practice of practice research: theorizing and situational inquiry. Systems, Signs & Actions, Vol 5 (1), p 7-29
Sjöström, J; Goldkuhl, G; (2010) A Stakeholder-centric Approach to Information Systems Design. eChallenges-2010, Warsaw
Goldkuhl, G; Cronholm, S; (2010) Adding theoretical grounding to grounded theory – Towards Multi-grounded theory. , International Journal of Qualitative Methods, Vol 9 (2), p 187-205
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2010) Development of public e-services - a method outline. the 7th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2010), Örebro University
Holgersson, S; Seigerroth, U; (2010) En-Dator-En-Person-i-skolan - En utvärdering av ett pilotprojekt på Bäckadalsgymnasiet och Sandagymnasiet i Jönköping.
  Axelsson, K; Melin, U; Lindgren, I; (2010) Exploring the Importance of Citizen Participation and Involvement in E-government Projects – Practice, Incentives and Organization. Transforming Government: People, Process and Policy (TGPPP), 4(4), 299-321
Axelsson, K; Goldkuhl, G; (2010) Four Tactics of Establishing and Preserving Data Stability. Journal of Information, Information Technology and Organization (JIITO), vol. 5, pp. 067-084
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2010) Handlingsbara IT-system – design och utvärdering . VITS/IDA, Linköpings universitet
Öhrwall Rönnbäck, A; Rosén, T; Olsson, C; Goldkuhl, G; (2010) Innovative Business Models Enhancing Open Source Software in the Public Sector. eChallenges-2010, Warsaw
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2010) Reflected Action Learning - a Method for Collective Competence Development. In proceedings of the 11th European Conference Knowledge Management (ECKM). Sep 2-3. Famalicao, Portugal.
  Wihlborg, E; Johansson Krafve, L; Melin, U; (2010) Technology in Policy - an Exploratory Case Study of Information Systems in Merging Authorities. 6th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST 2010)
  Melin, U; (2010) The Enterprise System as a Part of an Organization’s Administrative Paradox. Journal of Enterprise Information Management, 23(2), pp. 181-200.
Cronholm, S; (2010) Utvärdering av Vindtjänsten - en e-tjänst för analys av vindkraftsförhållanden.
Goldkuhl, G; Persson, A; Röstlinger, A; (2010) Webbtjänster i samspel mellan statlig och kommunal företagspolitik: verksamt.se i samverkan med kommunala IT-miljöer och verksamhetsprocesser . VITS/IEI, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; Persson, A; Röstlinger, A; (2010) verksamt.se i samspel med kommuner – en projektsammanfattning . , VITS/IEI, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2009) Argumentative Design – towards further grounding in Design Rationale . , VITS Working paper, LiU
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2009) Competence Development among IT-Consultants. Accepted to International Conference on Knowledge Management and Information Sharing (KMIS, Madeira, 6-8 October, Portugal
  Larsson, U; Goldkuhl, G; Johansson, B; (2009) Customer communication in distance shopping: how to reveal complexities through socio-pragmatic conversation analysis. International Journal of Electronic Customer Relationship Management, Vol 3 (3), p 236-263
Röstlinger, A; Cronholm, S; (2009) Design Criteria for Public e-Services. Accepted to the 17th European Conference on Information Systems (ECIS). June 8-10, Verona, Italy
Axelsson, K; Melin, U; Lindgren, I; (2009) Developing public e-services for several stakeholders – A multifaceted view of the needs for an e-service. In Newell S, Whitley E, Pouloudi, N, Wareham J, Mathiassen L (Eds., 2009), Proceeding of the 17th European Conference on Information Systems (ECIS2009), Verona, Italy, 8-10 June 2009, pp. 2804-2815
Goldkuhl, G; (2009) eSkattedeklaration – en samverkans- och tjänsteanalys . , Projektrapport, VITS/IEI,Linköpings universitet
  Goldkuhl, G; (2009) Information systems actability - tracing the theoretical roots. Semiotica, Vol 2009, No 175, pp 379-401
Goldkuhl, G; (2009) Innovation in a regulated environment? - Legal barriers for e-government development. International Journal of Public Information Systems, Vol 2009 (2), p 77-95
  Persson, A; Goldkuhl, G; (2009) Joined-up eGovernment - needs and options in local governments. in M.A. Wimmer et al (Eds, 2009) EGOV 2009, LNCS 5693, pp. 76–87, Springer-Verlag, Berlin
  Melin, U; Axelsson, K; (2009) Managing e-service Development – Comparing two e-Government Case Studies. In: Journal of Transforming Government – People, Process and Policy, 3(3), pp. 248-270.
Goldkuhl, G; (2009) Pragmatic Qualities of Information Systems – Actability Criteria for Design and Evaluation . Invited paper to the 11th International Conference on Informatics and Semiotics in Organisations (ICISO), April 11-12 2009, Beijing, China
Goldkuhl, G; Persson, A; Röstlinger, A; (2009) Processdrivna e-tjänster för näringslivsutveckling i kommuner (PROFET) – Slutrapport från FoU-projekt 2006-2009. , VITS, IEI, Linköpings universitet
Axelsson, K; Melin, U; (2009) Six Key Lessons for E-government Projects. In Scholl HJ, Janssen M, Traunmüller R, Wimmer M (Eds.), Proceedings of the 8th International EGOV Conference (EGOV’09), Linz, Austria, 31 August – 3 September 2009, pp. 93-103
  Sjöström, J; Goldkuhl, G; (2009) Socio-instrumental pragmatism in action. in Whitworth B, De Moor A (Eds, 2009) Handbook of Research on Socio-Technical Design and Social Networking Systems, IGI, Hershey
  Goldkuhl, G; (2009) Socio-instrumental service modelling: An inquiry on e-services for tax declarations. in Persson A, Stirna J (Eds. 2009) PoEM 2009, LNBIP 39, pp. 207–221, Springer, Berlin
  Johansson, B; Melin, U; (2009) Sourcing Decisions of Software Applications Hosting: What Influence has e-Government Services?. In: Barry, C., Conboy, K., Lang, Wojtkowski, G., Wojtkowski, W. (Eds.), Information Systems Development: Challenges in Practice, Theory and Education, pp. 393-404.
Melin, U; (2009) The Emperor's New Clothes? - Analysing the Swedish Action Plan for e-Government. In: International Journal of Public Information Systems, Special Issue on E-Government in Sweden: New Directions, Vol. 2009:2, pp. 97-122.
Cronholm, S; (2009) The Usability of Usability Guidelines - a Proposal for Meta-Guidelines . In proceedings of the 21st Australasian Computer-Human Interaction Conference (OZCHI)
Cronholm, S; Bruno, V; (2009) Usability of IT-Systems is More than Interaction Quality – The Need for Communication and Business Process Criteria. 17th European Conference on Information Systems (ECIS). June 8-10, Verona, Italy.
Goldkuhl, G; (2008) Actability theory meets affordance theory: clarifying HCI in it usage situations. , in Proceedings of the 16th European Conference on Information Systems, Galway
Lind, M; Salomonson, N; (2008) An Efficient Customer Service – Finding a Balance Between Self-service Technology and Inter-personal Interaction. Proceedings of the 5th International Conference on Action in Language, Organisations, and Information Systems
  Axelsson, K; Melin, U; (2008) An inter-organisational perspective on challenges in one-stop government. International Journal of Electronic Governance (IJEG), 1(3), pp. 296-314
Goldkuhl, G; (2008) Artefact science vs. practice science: seeking information systems identity. , in Proceedings of the 5th Intl Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS-2008), Venice
Lind, M; Goldkuhl, G; (2008) Categories of Public e-Services - an Inquiry Based on the e-Diamond Model. e-Challenges 2008, Stockholm
Axelsson, K; Melin, U; (2008) Citizen Participation and Involvement in eGovernment Projects – An emergent framework. In Wimmer M.A., Scholl H.J., and Ferro E. (Eds.): EGOV 2008, LNCS 5184, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 207–218, 2008
Goldkuhl, G; (2008) Citizen Roles in E-government. , Pre-ECIS workshop on E-government, June 8, 2008, Galway
  Goldkuhl, G; Lind, M; (2008) Coordination and transformation in business processes: towards an integrated view. Business Process Management Journal, Vol 14 (6) pp 761-777
Cronholm, S; Bruno, V; (2008) Do you Need General Principles or Concrete Heuristics? - a Model for Categorizing Usability Criteria. Australasian Computer-Human Interaction Conference (OZCHI)
Goldkuhl, G; (2008) E-förvaltning inom assistansersättning – regelverk som hinder eller möjliggörare?. , PM, VITS/LiU & Sambruk
Goldkuhl, G; Sjöström, J; Öhrwall Rönnbäck, A; Olsson, C; Hallqvist, G; (2008) E-tjänster för Sambruk– Möjligheter och hinder. Slutrapport från FoU-projekt 2005-2008. , VITS/IEI, Linköpings universitet & Sambruk
  (Broberg) Danielsson, H; (2008) Evaluating the Problem Solving, Preserving and Causing Effects of a Healhcare Information System in a Hospital Clinic. In Proceeding of 2nd European Conference on Information Management and Evaluation (ECIME), Royal Holloway University, London.
Axelsson, K; (2008) Exploring Relationships between Products Characteristics and B2C Interaction in Electronic Commerce. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, vol. 3, no. 2, pp. 1-17
Goldkuhl, G; Cronholm, S; (2008) Gruppbaserad förädling av praktiska kunskaper – nomadiska systemutvecklare i samverkan(Projektbeskrivning PRAXIS) . , VITS/IEI, LiU
  Lilliesköld, J; (2008) Images as action instruments in complex projects. International Journal of Project Management, 26(5), 527–536
  Taxén, L; Lilliesköld, J; (2008) Images as action instruments in complex projects. International Journal of Project Management, 26(5), 527–536
Lagsten, J; Goldkuhl, G; (2008) Interpretative IS Evaluation: Results and Uses. , Electronic Journal Information Systems Evaluation, Vol 11 (2), pp. 97-108
Olsson, C; Goldkuhl, G; (2008) Joint Municipality Venture to Create a New e-Services Platform. e-Challenges 2008, Stockholm
Melin, U; Axelsson, K; (2008) Managing e-Government projects – A comparative case study of two inter-organizational e-service development initiatives. in Golden W, Acton T, Conboy K, van der Heijden H, Tuunainen V K (eds., 2008) Proceedings of the 16th European Conference on Information Systems (ECIS2008), Galway, Ireland 9-11 June 2008
Öhrwall Rönnbäck, A; Goldkuhl, G; Dacke, P; (2008) Needs for a Semi-Open Source Software Business Model for Local Governments. e-Challenges 2008, Stockholm
Goldkuhl, G; (2008) Practical inquiry as action research and beyond. , in Proceedings of the 16th European Conference on Information Systems, Galway
  Melin, U; Axelsson, K; Lundsten, M; (2008) Talking to, not about, entrepreneurs – Experiences of public e-service development in a business start up case. in Cunnigham P, Cunnigham M (Eds., 2008), Collaboration and the Knowledge Economy – Issues, Applications, Case Studies, pp. 383-390 (Proceedings of eChallenges, Stockholm, Sweden 22-24 October 2008)
Goldkuhl, G; (2008) The challenges of Interoperability in E-government: Towards a conceptual refinement. the pre-ICIS 2008 SIG eGovernment Workshop, Paris
Goldkuhl, G; (2008) The evolution of a generic regulation model for e-government development. , in Proceedings of the 5th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2008), Copenhagen Business School
Ågerfalk, P; Sjöström, J; (2008) The Principle of Identity Cultivation on the Web. ERCIM News, vol. 72
Axelsson, K; Goldkuhl, G; (2008) The Social Construction of Data Stability – Discovering Tactics for Establishing and Preserving Stability in Data Bases. in Golden W, Acton T, Conboy K, van der Heijden H, Tuunainen V K (eds., 2008) Proceedings of the 16th European Conference on Information Systems (ECIS2008), Galway, Ireland 9-11 June 2008
Öhlund, S; Goldkuhl, G; (2008) Towards a socio-pragmatic understanding of ePrescribing. , in Proceedings of the 5th Intl Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS-2008), Venice
Röstlinger, A; (2008) Verktyg för processdriven näringslivsutveckling - beskrivning av IT-system "Företagsportal". Projektrapport PROFET, VITS,IEI, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; (2008) What kind of pragmatism in information systems research?. AIS SIG Prag Inaugural meeting, Paris
  Melin, U; Axelsson, K; (2007) Action in Action Research – Illustrations of What, Who, Why, Where, and When from an E-Government Project. In Wimmer, M.A., Scholl, H.J., and Grönlund, Å. (Eds., 2007): EGOV 2007, LNCS 4656, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 44–55
Taxén, L; (2007) Activity Modalities – A Multi-dimensional Perspective on Coordination, Business Processes and Communication. Systems, Signs & Actions, Vol. 3 (2007), No. 1, pp. 93–133
Goldkuhl, G; (2007) Assistansersättning – elektronisk samverkan mellan kommuner och Försäkringskassan. , PM, VITS/LiU & Sambruk
Goldkuhl, G; (2007) Beyond Communication Loops – Multi-Responsive Actions in Business Processes . , Systems, Signs & Actions, Vol 3 p 9-24
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2007) Clarifying Government – Citizen Interaction: From Business Action to Generic Exchange. Proceedings of the 4th Scandinavian Workshop on eGovernment, Örebro
Albinsson, L; Lind, M; Forsgren, O; (2007) Co-Design: An Approach to Border Crossing, Network Innovation. Published in proceedings of eChallenges 2007, The Hague, The Netherlands
Axelsson, K; Melin, U; Persson, A; (2007) Communication Analysis of Public Forms - Discovering Multi-functional Purposes in Citizen and Government Communication. International Journal of Public Information Systems Vol. 2007:3, pp. 161-181
Axelsson, K; Ventura, S; (2007) Design principles for communication quality in public e-forms – A theoretical synthesis. Presented at Scandinavian Workshop on eGovernment, Örebro university, 5-6 February 2007
Forsgren, O; Hultén, A; Lind, M; Salomonson, N; Sundström, M; (2007) Experiences from Setting up an Internet Shopping Collaboratory. Published in proceedings of eChallenges 2007, The Hague, The Netherlands
Goldkuhl, G; Rosén, T; Öhrwall Rönnbäck, A; (2007) Hur sambruka kommunala e-tjänster? - Arbetsformer och affärsmodeller för semi-öppen programvara . Konferensen "Öppen programvara inom offentlig sektor", Stockholm
Lind, M; Albinsson, L; Forsgren, O; Hedman, J; (2007) Integrated Development and Use in a Co-design Setting: Experiences from the Incremental Deployment of e-Me . Published in proceedings of eChallenges 2007, The Hague, The Netherlands
  Axelsson, K; Ventura, S; (2007) Reaching Communication Quality in Public E-forms – A Communicative Perspective on E-form Design. In Wimmer, M.A., Scholl, H.J., and Grönlund, Å. (Eds., 2007): EGOV 2007, LNCS 4656, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 342–353
Ågerfalk, P; Sjöström, J; (2007) Sowing the Seeds of Self - A Socio-Pragmatic Penetration of the Web Artefact. In Proceedings of the 2nd International Conference on the Pragmatic Web (PragWeb'2007), October 22-23, Tilburg, The Netherlands
  Axelsson, K; Melin, U; (2007) Talking to, not about, citizens – Experiences of focus groups in public e-service development. In Wimmer, M.A., Scholl, H.J., and Grönlund, Å. (Eds., 2007): EGOV 2007, LNCS 4656, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 179-190
Goldkuhl, G; Persson, A; (2007) Verktyg för processdriven näringslivsutveckling - beskrivning och specifikation av IT-system "Företagskoordinatorn". VITS/IEI, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; (2007) What does it mean to serve the citizen in e-services? - Towards a practical theory founded in socio-instrumental pragmatism. International Journal of Public Information Systems, Vol 2007 (3), pp 135-159
Goldkuhl, G; (2006) Analys av kravspecifikation e-tjänst för barnomsorg. , Intern rapport VITS/LiU & Sambruk
Goldkuhl, G; Persson, A; (2006) Characteristics of Public E-services: Investigating the E-diamond Model. Proceedings of the First International Pragmatic Web Conference, Stuttgart
Taxén, L; (2006) Cognitive Grounding of Activity Modalities. In Proceedings of Action in Language, Organisations and Information Systems, (ALOIS 2006) (pp. 75-93).
Goldkuhl, G; (2006) Collaborative researching - from ISAC to VITS through HUMOR. in Bubenko J et al (eds, 2006) ICT for people. 40 years of academic development in Stockholm, DSV, Stockholm University
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2006) Context in Focus: Transaction and Infrastructure in Workpractices. in Proceedings of the 4th Intl Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS-2006), Borås
Goldkuhl, G; Persson, A; (2006) From e-ladder to e-diamond – re-conceptualising models for public e-services. Proceedings of the 14th European Conference on Information Systems (ECIS2006), Göteborg
Röstlinger, A; Goldkuhl, G; (2006) Grafnotation för SIMM metodkomponenter. VITS/IDA, Linköpings universitet
  Lind, M; Goldkuhl, G; (2006) How to develop a Multi-Grounded Theory: the evolution of a business process theory. Australian Journal of Information Systems, vol 13, No 2 p 69-85
Axelsson, K; Melin, U; Persson, A; (2006) Information systems mediation in communication between citizens and government agencies – Experiences from communication analysis of forms. In Axelsson K, Goldkuhl G (Eds., 2006) Proceedings of The International Workshop on E-Services in Public Administration (WESPA), Borås, Sweden, 31 October 2006, pp. 49-66
Axelsson, K; (2006) Körkortstillstånd på nätet - utmaningar & lärdomar. Presenterat på Sundsvall 42, 18-19 oktober 2006
Goldkuhl, G; (2006) Practice Theory vs Practical Theory: Combining Referential and Functional Pragmatism. , Proc of the 4th International Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS), Borås
Larsson, U; Johansson, B; Goldkuhl, G; (2006) Revealing the Complexity of Customer Communication in Distance Shopping: A Socio-Pragmatic Conversation Analysis. In Proc of the 4th International Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS), Borås
Grönlund, Å; Andersson, A; Hedström, K; (2006) Right on time – understanding eGovernment in developing countries. Proceedings IFIP 8.2, Social Inclusion: Societal & Organizational Implications for Information Systems, July 13-15, 2006. Limerick, Ireland.
Ågerfalk, P; (2006) Supporting Global Software Development in Open Source Ecosystems: A Role for Actability in the Pragmatic Web. Proceedings of the 1st International Conference on the Pragmatic Web
Lind, M; Salomonson, N; (2006) The Role of Virtual Servants in e-Interaction. Accepted to the First International Pragmatic Web Conference, September 21-23 2006, Stuttgart, Germany
Rittgen, P; (2006) Towards a Language for Business Action Theory. Presented at ALOIS 2006, Borås
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2005) Actability at a glance. VITS/IDA, Linköping University
Johansson, B; Axelsson, K; (2005) Analysing Communication Media and Actions - Extending and Evaluating the Business Action Matrix. In Bartman D, Rajola F, Kallinikos J, Avison D, Winter R, Ein-Dor P, Becker J, Bodendorf F, Weinhardt C (Eds., 2005) Proceedings of the 13th European Conference on Information Systems, Regensburg, 26-28 May 2005
Ågerfalk, P; (2005) Assessing the role of open source software in the european secondary software sector: A voice from industry. Ågerfalk P J, Deverell A, Fitzgerald B and Morgan L (2005), In Proceedings of the 1st International Conference on Open Source Systems, (Eds, Scotto M and Succi G) Genoa, Italy, pp. 82–87.
Haraldson, S; Lind, M; (2005) Broken Patterns. Presented at the 10th International Working Conference, LAP 2005
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2005) Change Analysis – Innovation and Evolution. invited paper to the 14th Intl Conf on Information Systems Development, Karlstad University
  Johansson, B; (2005) Comparing three case studies of customer communication. I J. Bubenko jr., O. Eriksson, H. Fernlund & M. Lind (Red.), Promote IT 2005. Proceedings of the Fifth Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and University Colleges in Sweden, Borlänge
Lind, M; (2005) Contextual Understanding of Information Systems – Characteristics of Process Oriented Information Systems . in: Campbell B., Underwood J., Bunker D. (2005, Eds.) Proceeding of the 16thAustraliasian Conference on Information Systems (ACIS 2005), University of Technology, Sydney
Lind, M; Goldkuhl, G; (2005) Designing business process variants. Accepted to the Business Process Design Workshop at the Third International Conference on Business Process Management, September 5-8 2005, Nancy, France
Sjöström, J; Ågerfalk, P; (2005) Investigating Communicative Features of User Interfaces. In Systems, Signs & Actions, Vol. 1 (2005), No. 1, pp. 80–102
  Goldkuhl, G; Ågerfalk, P; (2005) IT Artefacts as Socio-Pragmatic Instruments: Reconciling the Pragmatic, Social, Semiotic and Technical. International Journal of Technology and Human Interaction, Volume 1 (3)
Eliason, E; Hedström, K; (2005) Mediated values in Swedish municipality Website design. Presented at Ethicomp, September 12-15, Linköping, Sweden
Sidan 1 av 2Prev[1]2Next v
[Condition]Avancerat filter