Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Lind, M; Goldkuhl, G; (1997) Rekonstruktion och redesign av internprocesser - utveckling av tjänsteutvecklingsprocessen inom ABB Infosystem. Accepted to “konferens om processinriktad verksamhetsutveckling”, 21 maj 1997, Linköping University
  Cronholm, S; (1995) Why CASE Tools in Information Systems Development? - an Empirical Study Concerning Motives for Investing in CASE Tools.
  Eriksson, O; (1995) Ett kommunikativt perspektivt på IT och affärsverksamheten - Ett exemempel från turist- och reseindustrin.
  Eriksson, O; (1995) Process- och aktivitetstänkande i samband med ekonomisk utvärdering av IS/IT.
  Eriksson, O; (1995) Aktivitetsbaserad utvärdering av informationssystem.
Lind, M; Seigerroth, U; (1997) Integrating Change Methods - framework and experiences from integrating two methods for change work. i Braa K., Monteiro E. (Eds): Proceedings of the 20th Information Systems Research Seminar in Scandinavia. University of Oslo
  Karlsson, B; Lind, M; Christiansson, M; (1996) Metodanalys som underlag för kvalitetssäkring av VAC-konceptet - utveckling och tillämpning av grundsyn på koncept. presenterad vid VITS Höstkonferens 1996, Borås Studies in Information Systems, No 9.
  (1996) Affärsprocessinriktad förändringsanalys – utveckling och tillämpning av synsätt och metod.
Lind, M; (1996) Business Process thinking in practice. i Dahlbom B., Ljungberg F., Nuldén U., Simon K., Sorensen C., Stage J. (Eds): Proceedings of the 19th Information Systems Research Seminar in Scandinavia. Göteborg University
  Christiansson, M; (1997) Metod för utveckling av IO-samverkan - Toppledarforum - elektronisk handel för kommuner, landsting och stat - ett tillämpningsprojekt. presenterad vid VITS Höstkonferens 1996, Arbetsrapport 97:5, Högskolan i Karlstad.
Melin, U; (1997) Information Systems and Organisational Change. In: Proceedings of IRIS20 “Social Informatics” (Braa, K. and Monteiro, E., eds., 1997), pp. 181-200
  Melin, U; (1997) Information Systems and Increased Business Process and Market Orientation.
  Melin, U; (1997) Informationssystem vid ökad processorientering — en fallstudie på ett teknikföretag.
  Oscarson, P; Petersson, J; Hedström, K; (1997) Do Tutors and Learners have Different Opinions about PBL in General and Tutoring in Particular.
Röstlinger, A; Goldkuhl, G; Hedström, K; (1997) Processorienterat förändringsarbete inom omsorgen. Konferensen Kvalitet 97, Göteborg
  Seigerroth, U; Lind, M; (1997) Affärsprocesstänkande i samband med en verksamhetsdiagnos på ett trävaruföretag.
  Andersson, R; Nilsson, A; (1996) Den glömda kundgruppen: En leverantörsstudie av den svenska marknaden för standardsystem.
  Andersson, R; Nilsson, A; (1996) Standardsystem idag och i framtiden: En leverantörsstudie.
  Axelsson, K; (1996) Strukturering av informationssystem och verksamheter - en teori- och empiribaserad argumentation. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-96-40, Linköpings universitet, presenterat på VITS Höstkonferens, Borås, 19-21 november, 1996
  Eriksson, O; (1996) Ett Säljsstödssystem och dess effekter på affärskommunikation och affärsprocess – Kundundersökningen.
  Eriksson, O; (1996) A Communicative Action Analyses of In formation Systems.
  Eriksson, O; Goldkuhl, G; (1996) Informationsteknik som stöd för transport, resande och inter-organisatorisk samverkan, version 1.
  Goldkuhl, G; (1996) Praktikteoretiskt perspektiv som forskningsgrund.
Goldkuhl, G; (1996) Handlingsteoretisk definition av informationssystem. VITS Höstkonferens 1996, Högskolan i Borås
Goldkuhl, G; (1996) Generic business frameworks and action modelling. Accepted to the International workshop on the Language Action Perspective on Communication Modelling, Oisterwijk, The Netherlands
  Hedström, K; (1996) How to implement PBL in an EUC environment.
  Lind, M; (1996) Indelning och avgränsning av affärsprocesser. Accepted to VITS Höstkonferens 1996, 19-21 november 1996, University College of Borås
  Melin, U; (1996) Informationssystem vid ökad processorientering — en fallstudie på ett pappersbruk.
  Nilsson, A; (1996) Standardsystem: Ryktet om deras död var överdrivet.
  Axelsson, K; (1995) Realization of a Decentralized IS-strategy. in Sølvberg A, Krogstie J, Seltveit A H (Eds, 1995), Information Systems Development for Decentralized Organizations, Chapman & Hall, London, pp 168-183
  Axelsson, K; (1995) Centralized or Decentralized Responsibility for Information Systems? - Consequences of two different Strategies. in Dahlbom B, Kämmerer F, Ljungberg F, Stage J, Sørensen C (Eds, 1995), Proceedings of the 18th Information Systems Research Seminar in Scandinavia, volume 1, pp 49-62
  Axelsson, K; (1995) Att strukturera verksamheters informationssystem - utgångspunkter inför metodutveckling. presenterat på Workshop i Systemstrukturering, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, 10 oktober, 1995
  Axelsson, K; (1995) På ny kurs med Sjökarteavdelningen - en fallstudie från STRIKE-projektet. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-96-07, Linköpings universitet, presenterat på VITS Höstseminarium, Linköping, 22-23 november, 1995
  Axelsson, K; Goldkuhl, G; (1995) Beskrivning av forskningsprojektet Strukturering av informationssystem och verksamheter - utvärdering och förändring (STRIKE). Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet
  Axelsson, K; (1995) Jämförelse mellan Langefors teoribildning och verksamhetsbaserad systemstrukturering. ingår i Nilsson A G (red, 1995), Klassisk Informationssystemteori: Fokus på Börje Langefors infologiska teoribildning, Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-95-14, Linköpings universitet, s 45-51
Goldkuhl, G; (1995) Metodarkitektur för metodanalys. presenterat på VITS Höstseminarium 1995, Linköpings universitet
  Goldkuhl, G; (1995) Från IRM och VBS till PAKS: Process-, aktivitets- och komponentbaserad systemstrukturering.
  Goldkuhl, G; (1995) Verksamhetsmodellering - några metodkomponenter inom SIMMetoden.
  Goldkuhl, G; (1995) Processtänkande vid verksamhetsutveckling.
Goldkuhl, G; (1995) Information as action and communication. in Dahlbom B (Ed, 1995) The infological equation. Essays in honor of Börje Langefors, Gothenburg Studies of information systems 6, Göteborg university
  Lind, M; (1995) Affärsprocessinriktad förändringsanalys – utveckling, tillämpning och erfarenheter. Accepted to ”Linköpings InformationsSystemSeminarium 1995”, Linköping University
  Christiansson, M; (1995) Metodanalys av arbetsmetodik för utveckling av inter-organisatoriska informationssystem - modellering och värdering av FRONTECs arbetsmetodik för design av EDI-tillämpning. presenterad vid VITS Höstseminarium 1995, 1996, Borås Studies in Information Systems, No 7.
  Nilsson, A; (1995) Evolution of Methodologies for Information Systems Work: A Historical Perspective.
  Nilsson, A; (1995) Klassisk Informationssystemteori: Fokus på Börje Langefors infologiska teoribildning.
  Nilsson, A; (1995) Utveckling av metoder för systemarbete: Ett historiskt perspektiv.
  Axelsson, K; (1994) Informationssystemstrategiers betydelse vid förändring av informationssystem. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-94-47, Linköpings universitet, presenterat på Sundsvall 42, Sundsvall, 18-20 oktober, 1994
  Cronholm, S; Goldkuhl, G; (1994) Meanings and motives of method customization in CASE environments - observations and categorizations from an empirical study.
  Eriksson, O; (1994) Aktivitetsbaserad utvärdering av informationssystem och verksamhet.
  Eriksson, O; (1994) Informationssystem med verksamhetskvalitet - Utvärdering baserat på ett verksamhetsinriktat och samskapande perspektiv.
  Eriksson, O; (1994) Utvärdering av verksamhetskvalitet - en studie av informationssystemet TIPS.
Sidan 3 av 14Prev12[3]4567121314Next v
[Condition]Avancerat filter