Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Lind, M; Goldkuhl, G; (1997) Rekonstruktion och redesign av internprocesser - utveckling av tjänsteutvecklingsprocessen inom ABB Infosystem. Accepted to “konferens om processinriktad verksamhetsutveckling”, 21 maj 1997, Linköping University
  Cronholm, S; (1995) Why CASE Tools in Information Systems Development? - an Empirical Study Concerning Motives for Investing in CASE Tools.
  Eriksson, O; (1995) Ett kommunikativt perspektivt på IT och affärsverksamheten - Ett exemempel från turist- och reseindustrin.
  Eriksson, O; (1995) Process- och aktivitetstänkande i samband med ekonomisk utvärdering av IS/IT.
  Eriksson, O; (1995) Aktivitetsbaserad utvärdering av informationssystem.
Lind, M; Seigerroth, U; (1997) Integrating Change Methods - framework and experiences from integrating two methods for change work. i Braa K., Monteiro E. (Eds): Proceedings of the 20th Information Systems Research Seminar in Scandinavia. University of Oslo
  Karlsson, B; Lind, M; Christiansson, M; (1996) Metodanalys som underlag för kvalitetssäkring av VAC-konceptet - utveckling och tillämpning av grundsyn på koncept. presenterad vid VITS Höstkonferens 1996, Borås Studies in Information Systems, No 9.
  (1996) Affärsprocessinriktad förändringsanalys – utveckling och tillämpning av synsätt och metod.
Lind, M; (1996) Business Process thinking in practice. i Dahlbom B., Ljungberg F., Nuldén U., Simon K., Sorensen C., Stage J. (Eds): Proceedings of the 19th Information Systems Research Seminar in Scandinavia. Göteborg University
  Christiansson, M; (1997) Metod för utveckling av IO-samverkan - Toppledarforum - elektronisk handel för kommuner, landsting och stat - ett tillämpningsprojekt. presenterad vid VITS Höstkonferens 1996, Arbetsrapport 97:5, Högskolan i Karlstad.
Melin, U; (1997) Information Systems and Organisational Change. In: Proceedings of IRIS20 “Social Informatics” (Braa, K. and Monteiro, E., eds., 1997), pp. 181-200
  Melin, U; (1997) Information Systems and Increased Business Process and Market Orientation.
  Melin, U; (1997) Informationssystem vid ökad processorientering — en fallstudie på ett teknikföretag.
  Oscarson, P; Petersson, J; Hedström, K; (1997) Do Tutors and Learners have Different Opinions about PBL in General and Tutoring in Particular.
Röstlinger, A; Goldkuhl, G; Hedström, K; (1997) Processorienterat förändringsarbete inom omsorgen. Konferensen Kvalitet 97, Göteborg
  Seigerroth, U; Lind, M; (1997) Affärsprocesstänkande i samband med en verksamhetsdiagnos på ett trävaruföretag.
  Andersson, R; Nilsson, A; (1996) Den glömda kundgruppen: En leverantörsstudie av den svenska marknaden för standardsystem.
  Andersson, R; Nilsson, A; (1996) Standardsystem idag och i framtiden: En leverantörsstudie.
  Axelsson, K; (1996) Strukturering av informationssystem och verksamheter - en teori- och empiribaserad argumentation. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-96-40, Linköpings universitet, presenterat på VITS Höstkonferens, Borås, 19-21 november, 1996
  Eriksson, O; (1996) Ett Säljsstödssystem och dess effekter på affärskommunikation och affärsprocess – Kundundersökningen.
  Eriksson, O; (1996) A Communicative Action Analyses of In formation Systems.
  Eriksson, O; Goldkuhl, G; (1996) Informationsteknik som stöd för transport, resande och inter-organisatorisk samverkan, version 1.
  Goldkuhl, G; (1996) Praktikteoretiskt perspektiv som forskningsgrund.
Goldkuhl, G; (1996) Handlingsteoretisk definition av informationssystem. VITS Höstkonferens 1996, Högskolan i Borås
Goldkuhl, G; (1996) Generic business frameworks and action modelling. Accepted to the International workshop on the Language Action Perspective on Communication Modelling, Oisterwijk, The Netherlands
  Hedström, K; (1996) How to implement PBL in an EUC environment.
  Lind, M; (1996) Indelning och avgränsning av affärsprocesser. Accepted to VITS Höstkonferens 1996, 19-21 november 1996, University College of Borås
  Melin, U; (1996) Informationssystem vid ökad processorientering — en fallstudie på ett pappersbruk.
  Nilsson, A; (1996) Standardsystem: Ryktet om deras död var överdrivet.
  Axelsson, K; (1995) Realization of a Decentralized IS-strategy. in Sølvberg A, Krogstie J, Seltveit A H (Eds, 1995), Information Systems Development for Decentralized Organizations, Chapman & Hall, London, pp 168-183
  Axelsson, K; (1995) Centralized or Decentralized Responsibility for Information Systems? - Consequences of two different Strategies. in Dahlbom B, Kämmerer F, Ljungberg F, Stage J, Sørensen C (Eds, 1995), Proceedings of the 18th Information Systems Research Seminar in Scandinavia, volume 1, pp 49-62
  Axelsson, K; (1995) Att strukturera verksamheters informationssystem - utgångspunkter inför metodutveckling. presenterat på Workshop i Systemstrukturering, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, 10 oktober, 1995
  Axelsson, K; (1995) På ny kurs med Sjökarteavdelningen - en fallstudie från STRIKE-projektet. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-96-07, Linköpings universitet, presenterat på VITS Höstseminarium, Linköping, 22-23 november, 1995
  Axelsson, K; Goldkuhl, G; (1995) Beskrivning av forskningsprojektet Strukturering av informationssystem och verksamheter - utvärdering och förändring (STRIKE). Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet
  Axelsson, K; (1995) Jämförelse mellan Langefors teoribildning och verksamhetsbaserad systemstrukturering. ingår i Nilsson A G (red, 1995), Klassisk Informationssystemteori: Fokus på Börje Langefors infologiska teoribildning, Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-95-14, Linköpings universitet, s 45-51
Goldkuhl, G; (1995) Metodarkitektur för metodanalys. presenterat på VITS Höstseminarium 1995, Linköpings universitet
  Goldkuhl, G; (1995) Från IRM och VBS till PAKS: Process-, aktivitets- och komponentbaserad systemstrukturering.
  Goldkuhl, G; (1995) Verksamhetsmodellering - några metodkomponenter inom SIMMetoden.
  Goldkuhl, G; (1995) Processtänkande vid verksamhetsutveckling.
Goldkuhl, G; (1995) Information as action and communication. in Dahlbom B (Ed, 1995) The infological equation. Essays in honor of Börje Langefors, Gothenburg Studies of information systems 6, Göteborg university
  Lind, M; (1995) Affärsprocessinriktad förändringsanalys – utveckling, tillämpning och erfarenheter. Accepted to ”Linköpings InformationsSystemSeminarium 1995”, Linköping University
  Christiansson, M; (1995) Metodanalys av arbetsmetodik för utveckling av inter-organisatoriska informationssystem - modellering och värdering av FRONTECs arbetsmetodik för design av EDI-tillämpning. presenterad vid VITS Höstseminarium 1995, 1996, Borås Studies in Information Systems, No 7.
  Nilsson, A; (1995) Evolution of Methodologies for Information Systems Work: A Historical Perspective.
  Nilsson, A; (1995) Klassisk Informationssystemteori: Fokus på Börje Langefors infologiska teoribildning.
  Nilsson, A; (1995) Utveckling av metoder för systemarbete: Ett historiskt perspektiv.
  Axelsson, K; (1994) Informationssystemstrategiers betydelse vid förändring av informationssystem. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-94-47, Linköpings universitet, presenterat på Sundsvall 42, Sundsvall, 18-20 oktober, 1994
  Cronholm, S; Goldkuhl, G; (1994) Meanings and motives of method customization in CASE environments - observations and categorizations from an empirical study.
  Eriksson, O; (1994) Aktivitetsbaserad utvärdering av informationssystem och verksamhet.
  Eriksson, O; (1994) Informationssystem med verksamhetskvalitet - Utvärdering baserat på ett verksamhetsinriktat och samskapande perspektiv.
  Eriksson, O; (1994) Utvärdering av verksamhetskvalitet - en studie av informationssystemet TIPS.
  Eriksson, O; (1994) Vad är ett informationssystem ? Ett medium för kommunikativt handlande, eller en social aktör.
  Goldkuhl, G; (1994) Några problem vid datadriven strukturering av informationssystem.
  Karlsson, B; Lind, M; (1994) Att jämföra systemutvecklingsmetoder med stöd av metodanalys.
  Axelsson, K; (1994) Några problem vid verksamhetsbaserad systemstrukturering - Erfarenheter från tre fallstudier. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-94-49, Linköpings universitet, presenterat på LISS 94 (Linköpings InformationsSystem Seminarium), Linköping, 20 april, 1994
  Axelsson, K; (1994) IRM på försäkringsbolag - en fallstudie om strukturering av informationssystem. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-94-18, Linköpings universitet
  Axelsson, K; (1994) VBS i industriföretag - en fallstudie om strukturering av informationssystem. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-94-19, Linköpings universitet
  Axelsson, K; Eriksson, O; (1994) VBS på skogsbolag - en fallstudie om strukturering av informationssystem. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-94-48, Linköpings universitet
  Axelsson, K; Röstlinger, A; Brolin, A; (1994) Datadriven utveckling i kommun - en fallstudie om strukturering av informationssystem. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-94-50, Linköpings universitet
Röstlinger, A; Goldkuhl, G; (1994) Generisk flexibilitet - på väg mot komponentbaserad metodsyn. VITS Höstseminarium 1994, IDA, Linköpings universitet
  Goldkuhl, G; Cronholm, S; (1993) Customizable CASE environments: A framework for design and evaluation.
  Cronholm, S; (1993) CASE-shells - flexible and open environments for customizing CASE tools.
  Eriksson, O; (1993) Att beteckna eller benämna I samband med konstruktion av informationssystem.
  Axelsson, K; (1993) Consequences of an IRM-based System Development - Experiences from a Case Study. in Bansler J P, Bødker K, Kensing F, Nørbjerg J, Pries-Heje J (Eds, 1993), Proceedings of the 16th Information Systems Research Seminar in Scandinavia, volume 2, pp 507- 521
  Axelsson, K; Goldkuhl, G; (1993) IRM på byggföretag - en fallstudie om strukturering av informationssystem. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-93-46, Linköpings universitet, presenterat på VITS Höstseminarium, Linköping, 28-29 september, 1993
  Axelsson, K; Goldkuhl, G; (1993) A Comparison between two Strategies for Information Systems Architectures. Department of Computer and Information Science, LiTH-IDA-R-94-08, Linköping University, presented at Sundsvall 42, Sundsvall, October 19-21, 1993
  () .
  Axelsson, K; Goldkuhl, G; (1993) VBS på pappersbruk - en fallstudie om strukturering av informationssystem. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-93-47, Linköpings universitet
  Röstlinger, A; Axelsson, K; (1993) Utvärdering och förändring av datorstödda kommunala verksamheter - Rapport från en förstudie bland kommuner i Östergötland. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-93-43, Linköpings universitet
  Eriksson, O; (1992) Turistbyrån och den professionella arbetsstationen.
  Eriksson, O; (1992) Utvärdering – Verksamhetsinriktat och samskapande synsätt.
Goldkuhl, G; (1992) Från HUMOR till VITS - humaninfologi anno 1992. VITS Höstseminarium 1992, IDA, Linköpings Universitet
  Goldkuhl, G; (1992) Kunskapande, Institutionen för datavetenskap.
  Goldkuhl, G; (1992) Att förändra informationssystem - en verksamhetsinriktad grundsyn.
  Goldkuhl, G; (1992) On the relations between information systems and organizational activities: Integration and separation as thought models.
Goldkuhl, G; (1992) Contextual activity modelling of information systems. Accepted to the 3rd International Working Conference on Dynamic Modelling of information systems, Noordwijkerhout
  Goldkuhl, G; Cronholm, S; Krysander, C; (1992) Adaptation of CASE tools to different systems development methods.
  Goldkuhl, G; Axelsson, K; Eriksson, O; (1992) Hur studera realisering och konsekvenser av strategibaserade informationssystemarkitekturer?. Institutionen för datavetenskap, LiTH-IDA-R-93-19, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (1991) Att bygga in verksamhetskvalitet i informationssystem. Konferens Sundsvall42, Dataföreningen
  Lind, M; (2001) Från system till process – kriterier för processbestämning vid verksamhetsanalys. PhD-thesis, Linköping University
  Eriksson, O; (2000) Kommunikationskvalitet hos informationssystem och affärsprocesser.
  Segerkvist, P; (2001) Webbaserade imaginära organisationers samverkansformer - Informationssystemarkitektur och aktörssamverkan som förutsättningar för affärsprocesser.
Holgersson, S; (2001) IT-system och filtrering av verksamhetskunskap - kvalitetsproblem vid analyser och beslutsfattande som bygger på uppgifter hämtade från polisens IT-system.
  Oscarson, P; (2001) Informationssäkerhet i verksamheter - begrepp och modeller som stöd för förståelse av informationssäkerhet och dess hantering i verksamheter.
Petersson, J; (2002) Lokala elektroniska marknadsplatser - informationssystem för platsbundna affärer.
  Melin, U; (2002) Koordination och informationssystem i företag och nätverk.
  Christiansson, B; (2001) A Knowledge Plan for Research in the Area of Software Component Specification. In: Bubenko J. (ed.) Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and at University Colleges in Sweden. The Knowledge Foundation, Stockhlom
  Christiansson, B; (2001) Component-Based Systems development. In: Nilsson A.G. & Pettersson, J.S. (eds.).On Methods for Systems Development in Professional Organisations, Studenlitteratur, Lund
  Christiansson, B; (1995) Jämförelse mellan Langefors teoribildning kring systemutveckling och systemutvecklingsmetoden OOA. i Nilsson, A G. (red.) Klassisk informationssystemteori: Fokus på Börje Langefors infologiska teoribildning - bidrag från 21 doktorander, Lecture Notes, Rapport LiTH-IDA-R-95-14, Institutionen för datavetenskap (IDA), Linköpings universitet
  Christiansson, B; (1999) Komponentbaserad systemutveckling - genväg eller senväg?. Ingår i Nilsson A.G. & Pettersson, J.S. (red.). Om metoder för systemutveckling i professionella organisationer - Karlstadskolans syn på informatikens roll i samhället, Studenlitteratur, Lund
Christiansson, B; (1998) Komponentbaserade informationssystem - arkitektur, livscykel och systemutvecklingsprocess. Arbetsrapport 98:4, Samhällsvetenskap, Institutionen för informationsteknologi, Högskolan i Karlstad
Christiansson, B; (1997) Objektorienterade mjukvarukomponenter i datorbaserade informationssystem. Arbetsrapport 97:7, Samhällsvetenskap, Institutionen för informationsteknologi, Högskolan i Karlstad
Christiansson, B; (2002) Software components - difficulties with acquisition . In: Bubenko J. & Wangler B. (eds.) Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and at University Colleges in Sweden. The Knowledge Foundation, Stockhlom
Christiansson, B; (2000) Component-Based Software Development Life Cycles. In: Crncovic, I. (ed.) Component-Based Software Engineering. Mälardalen University, Västerås
  Christiansson, B; (2002) CBD Processs. In: Crnkovic, I. & Larsson, M., (eds.) Building Reliable Component-Based Software Systems. Artech House, Boston
Cronholm, S; (2002) Grounded Theory in Use - a Review of Experiences. In Proceedings of the European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies (ECRM 2002) (Remenyi D, ed). 29-30 April 2002. Reading University, Reading, UK
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2002) Actable Information Systems - Quality Ideals Put Into Practice. Presented at the Eleventh Conference On Information Systems (ISD 2002). 12-14 September, Riga, Latvia
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2002) Document-Driven Systems Development - an Approach Involving Novice Users. In Proceedings of the Conference United Kingdom Academy for Information Systems (UKAIS 2002), 10-12 April 2002. Leeds Metropolitan University, UK
  Eriksson, O; (2002) Communication Quality in the Context of Information Systems and Business Processes. In: Kecheng Liu, Rodney J. Clarke, Peter Bøgh Andersen, Ronald K. Stamper (eds), Coordination and Communication Using Signs: Studies in Organisational Semiotics 2, Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London 2002, ISBN 0-7923-7509-2
Eriksson, O; (2002) Information Systems Infrastructures. Accepted to: 9th World Congress on Intelligent Transport Systems, Chicago, Oct 14-17, 2002
Eriksson, O; (2002) Intelligent Transport Systems and Services (ITS) - New challenges for system developers and researchers. Accepted to the Eleventh International Conference of Information Systems Development, Riga, Latvia 12 - 14 September, 2002
Sidan 2 av 7Prev1[2]34567Next v
[Condition]Avancerat filter