Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Axelsson, K; (1998) Metodisk systemstrukturering - att skapa samstämmighet mellan informationssystemarkitektur och verksamhet.
  Cronholm, S; (1998) Metodverktyg och användbarhet - en studie av datorstödd metodbaserad systemutveckling.
  Avdic, A; (1999) Användare och utvecklare - om anveckling med kalkylprogram.
  Eriksson, O; (1994) Informationssystem med verksamhetskvalitet - utvärdering baserat på ett verksamhetsinriktat och samskapande synsätt.
  Axelsson, K; (1994) Informationssystemstrukturering, ansvarsfördelning och användarinflytande - en komparativ studie med utgångspunkt i två informationssystemstrategier.
  Cronholm, S; (1994) Varför CASE-verktyg i systemutveckling? - En motiv- och konsekvensstudie avseende arbetssätt och arbetsformer.
  Avdic, A; (1995) Arbetsintegrerad systemutveckling med kalkylprogram.
  Fristedt, D; (1995) Metoder i användning - mot förbättring av systemutveckling genom situationell metodkunskap och metodanalys.
  Nordström, M; (1995) Systemförvaltning i praktiken - en kvalitativ studie avseende centrala begrepp, aktiviteter och ansvarsroller.
  Lind, M; (1996) Affärsprocessinriktad förändringsanalys - utveckling och tillämpning av synsätt och metod. Licentiatavhandling, Linköpings Universitet
  Åbom, C; (1997) Videomötesteknik i olika affärssituationer - möjligheter och hinder.
  Wedlund, T; (1997) Att skapa en företagsanpassad systemutvecklingsmodell - genom rekonstruktion, värdering och vidareutveckling i T50-bolag inom ABB.
  Karlsson, B; (1997) Metodanalys för förståelse och utveckling av system-utvecklingsverksamhet - analys och värdering av systemutvecklingsmodeller och dess användning.
  Melin, U; (1998) Informationssystem vid ökad affärs- och processorientering - egenskaper, strategier och utveckling.
  Christiansson, M; (1998) Inter-organisatorisk verksamhetsutveckling - metoder som stöd vid utveckling av partnerskap och informationssystem.
  Öberg, F; (1998) Object-oriented frameworks - a new strategy for CASE tool development.
  Seigerroth, U; (1998) Integration av förändringsmetoder - en modell för välgrundad metodintegration.
  Andersson, B; (1999) Samverkande informationssystem mellan aktörer i offentliga åtaganden - en teori om aktörsarenor i samverkan om utbyte av information.
Ågerfalk, P; (2001) Who's the User in User-Centred Design?. In Poster Sessions: Abridged Proceedings, HCI International 2001, 5–10 August 2001, New Orleans, LA, USA, pp. 102–104.
Hedström, K; (2000) Kunskapsanvändning och kunskapsutveckling hos verksamhetskonsulter - erfarenheter från ett FoU-samarbete.
Hultgren, G; (2000) Nätverksinriktad Förändringsanalys - perspektiv och metoder som stöd för förståelse och utveckling av affärsrelationer och informationssystem. Licentiatavhandling, IDA, LiU
  Braf, E; (2000) Organisationers kunskapsverksamheter - en kritisk studie av "knowledge management".
  Lindberg, H; (2000) Webbaserade affärsprocesser - möjligheter och begränsningar.
  Christiansson, B; (2000) Komponentbasera informationssystem - Vad säger teori och praktik?.
  Nilsson, A; Pettersson, J; (2000) Om metoder för systemutveckling i professionella organisationer: Karlstadskolans syn på informatikens roll i samhället,. Studentlitteratur, Lund
  Nilsson, A; Tolis, C; Nellborn, C; (1999) Perspectives on Business Modelling: Understanding and Changing Organisations.
  Axelsson, K; Goldkuhl, G; (1998) Strukturering av informationssystem - arkitekturstrategier i teori och praktik.
Brandt, P; Carlsson, R; Nilsson, A; (1998) Välja och Förvalta Standardsystem.
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; Hedström, K; (1998) Organisation och utveckling av IT i kommuner. Ajour nr 1, Svenska Kommunförbundet, Stockholm
  Goldkuhl, G; (1993) Verksamhetsutveckla datasystem.
  Adolfson, G; Melin, U; Markgren, F; (2000) Samverkan och affärsutveckling i träkedjan - ett sågverk i förändring.
Axelsson, K; Goldkuhl, G; Melin, U; (2000) Using Business Action Theory for Dyadic Analysis. 10th Nordic Workshop on Interorganisational Research, Trondheim 18-20 augusti, CMTO Research Papers 2000:10
  Eriksson, O; (2000) Communication Quality in the Context of Information Systems and Business Processes.
  Eriksson, O; (2000) Kommunikationskvalitet en viktig förutsättning i samband med affärsprocesser.
  Eriksson, O; (2000) Kommunikationskvalitet och användbarhet.
  Eriksson, O; Axelsson, K; (2000) Analys av NVDB-konceptet.
  Eriksson, O; Axelsson, K; (2000) ITS systems architectures - from vision to reality. presented at the 7th World Congress on Intelligent Transport Systems, Turino, Italy, 6-9 november 2000, även utgiven i Working Papers in Transport, Tourism and Communication, T&S Working Paper, 2000:5, Högskolan Dalarna
Goldkuhl, G; Braf, E; (2000) Organisational Ability - constituents and congruencies. Accepted to OR42, Swansea, Wales
Goldkuhl, G; Ågerfalk, P; (2000) Actability: A Way to Understand Information Systems Pragmatics. Presented at the 3rd Intl. Workshop on Organizational Semiotics, Stafford, UK, 4 July 2000
  Lind, M; Persborn, M; (2000) Knowledge Management in a broker context – the role of a broker in the knowledge transfer process.
Lind, M; Seigerroth, U; (2000) Organisational learning through team-based reconstruction - going from individual tacit knowledge to shared explicit knowledge. Accepted to the 42nd Annual Conference of the Operational Research Society, 12-14 september 2000, University of Wales, Swansea
Melin, U; (2000) Product Identity and Coordination - A Case Study of Order Handling in an Organisational Network. In Proceedings of the Nofoma Conference, Aarhus School of Business, Denmark, also in: CMTO Research Papers 2000:14
Melin, U; Axelsson, K; (2000) Images of a Wood Industrial Network - A Multi-Perspective Approach. in Proceeding of the 10th Nordic Workshop on Interorganisational Research, also in: CMTO Research Papers 2000:11
  Oscarson, P; (2000) Managing Information Security in a Small IT-service Company: A Case Study.
  Pellikka, M; (2000) The value based computer artefact. Challenges illustrated by case studies in municipal context.
Ågerfalk, P; Oscarson, P; Petersson, J; (2000) The Ability to Act Secure: A Key Success Factor for Local Internet-based Marketplaces. In Doing IT Together, Proceedings of the 23rd Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS 23), 12–15 August 2000, Lingatan, Sweden, Vol. 2, (Eds, Svensson L, et al.) Uddevalla, Sweden: University of Trollhättan Uddevalla, pp. 869–881
  Axelsson, K; Eriksson, O; (1999) Informationssystemarkitekturer och väginformatik - Rekonstruktion och värdering av två metoder för att skapa informationssystemarkitekturer inom transportområdet. CMTO Research Paper No 1999:05, Linköpings universitet, även utgiven i Working Papers in Transport, Tourism and Communication, T&S Working Paper 1999:13, Högskolan Dalarna
  () .
  Axelsson, K; Melin, U; Goldkuhl, G; Adolfson, G; (1999) Inter-organisatorisk affärssamverkan inom träindustrin - Resultat från en förstudie. CMTO Research Papers 1999:01, Linköpings universitet, presenterat på Förändringskraft, Linköpings universitet, 28 januari, 1999
  Axelsson, K; Melin, U; Goldkuhl, G; Adolfson, G; (1999) Inter-organisational Business Development in the Wood Industry - Results of a Pilot Study. in Larimo J, Kock S (Eds, 2000), Recent Studies in Interorganizational and International Business Research, Report no 58, Vaasa, pp 11-34
Cronholm, S; Ågerfalk, P; (1999) On the Concept of Method in Information Systems Development. In Proceedings of the 22nd Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS 22), 7–10 August 1999, Keuruu, Finland, Vol. 1, (Ed, Käkölä T), pp. 229–236
Cronholm, S; Ågerfalk, P; Goldkuhl, G; (1999) From Usability to Actability. In Proceedings of the 8th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International'99), 22–27 August 1999, Munich, Germany, Vol. 1, (Eds, Bullinger H-J and Ziegler J) Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, pp. 1073–1077
  Eriksson, O; (1999) Communication Quality: Towards an Intersubjective understanding of Quality.
  Eriksson, O; (1999) A Generic Communication Model based on Habermas and Searles versions of Speech Act Theory.
Röstlinger, A; Goldkuhl, G; (1999) Produktbegreppet - en praktikteoretisk innebördsbestämning. CMTO, Linköpings universitet
  Axelsson, K; Goldkuhl, G; (1998) Systemstrukturering – strategisk design eller oreflekterad konsekvens?. CMTO Research Paper No 1998:05, Linköpings universitet, presenterat på Sundsvall 42, Sundsvall, 13-15 oktober, 1998
  Goldkuhl, G; Lind, M; Seigerroth, U; (1998) Method Integration: the need for a learning perspective.
  Goldkuhl, G; Lind, M; Seigerroth, U; (1998) The Language Action Perspective on Communication Modelling: Proceedings of the Third International Workshop.
Goldkuhl, G; (1999) Teori som förändringskraft- om vad som kan driva förändringsarbete och om användning av affärsaktsteori vid diagnos och design av verksamheter. Konferensen Förändringskraft, CMTO, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; (1999) The grounding of usable knowledge: An inquiry in the epistemology of action knowledge. accepted to HSS99, Falun, March 16-18 1999
  Goldkuhl, G; Lind, M; Seigerroth, U; Ågerfalk, P; (1999) The Language Action Perspective on Communication Modelling: Proceedings of the Fourth International Workshop, Internationella handelshögskolan i Jönköping.
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (1999) Expanding the scope: From language action to generic practice. in proceedings of the 4th Int Workshop on the Language Action Perspective (LAP99), Copenhagen
Hedberg, P; Lind, M; (1999) Talking about projects – a project generic model. i Enmark R. (Ed): Reports on Business and Informatics. University College of Borås
Hedberg, P; Lind, M; (1999) Förbättringsprojekt på ett konsultföretag - erfarenheter från en processinriktad verksamhetsdiagnos. Accepted to Förändringskraft (23/1-1999), Linköping University
  Hedström, K; (1999) Marrying of theories - A successful combination for analysing University/Industry co-operation?.
Karltun, J; Lind, M; Goldkuhl, G; Eklund, J; Seigerroth, U; (1999) Production Planning and Information Flow in a Business Process Context – experiences from changeprojects in SME´s. i Axelsson J., Bergman B., Eklund J. (Eds): Proceedings of the International Conference on TQM and Human Factors – Towards Successful Integration. Linköping University
Karltun, J; Seigerroth, U; Goldkuhl, G; Lind, M; Eklund, J; (1999) Process Redesign and Organisational Change – Towards the use of an Integrated Change Method. i Axelsson J., Bergman B., Eklund J. (Eds): Proceedings of the International Conference on TQM and Human Factors – Towards Successful Integration. Linköping University
Lauder, A; Lind, M; (1999) Legacy Systems: Assets or Liabilities? A Language Action Perspective on Respecting and Reflecting Negotiated Business Relationships in Information Systems. Working paper, Borås Studies of Information Systems, University College of Borås
  Melin, U; (1999) The Process Perspective in Total Quality Management and Business Process Reenginering - A Critical Review.
Melin, U; Goldkuhl, G; (1999) Information Systems and Process Orientation - evaluation and change using Business Action Theory. x
Ågerfalk, P; (1999) Encapsulation or Availability: On the Combination of Objects and Relations in Systems Development. In Proceedings of the 22nd Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS 22), 7–10 August 1999, Keuruu, Finland, Vol. 1, (Ed, Käkölä T), pp. 37–48
Ågerfalk, P; Goldkuhl, G; Cronholm, S; (1999) Information Systems Actability Engineering: Integrating Analysis of Business Processes and Usability Requirements. In Proceedings of the 4th International Workshop on the Language Action Perspective on Communication Modelling (LAP'99), 12–13 September 1999, Copenhagen, Denmark, (Eds, Goldkuhl G, et al.) Jönköping: Jönköping International Business School, pp. 73–86
Ågerfalk, P; (1999) Modelling the Rationale of Methods. In Managing Information Technology Resources in Organizations in the Next Millennium, Proceedings of the 10th Information Resources Management Association International Conference, 16–19 May 1999, Hershey, PA, (Ed, Khosrowpour M) Hershey, PA: IDEA Group Publishing, pp. 184–190
Dietz, J; Goldkuhl, G; Lind, M; Reijswoud, V; (1998) The Communicative Paradigm for Business Modelling – A Research Agenda. i Goldkuhl G., Lind M., Seigerroth U. (Eds): Proceedings of the Third International Workshop – The Language Action Perspective on Communication Modelling. Jönköping International Business School
  Eriksson, O; (1998) Communication Quality: A sales Support System in The Eyes of the Customer.
  Eriksson, O; Goldkuhl, G; Hultgren, G; Karlsson, J; (1998) Affärs- och paketutveckling i nätverk med stöd av IT.
Goldkuhl, G; (1998) Handlingars vad, vem och var. Ett praktikteoretiskt bidrag. CMTO, Linköpings universitet
  Goldkuhl, G; (1998) Towards an action oriented understanding of organizational change.
Goldkuhl, G; (1998) The six phases of business processes - business communication and the exchange of value. accepted to the 12th biennial ITS conference (ITS´98), Stockholm
Christiansson, M; (1998) Interaction Analysis - An important part of Inter-organisational Business and IS development. in Goldkuhl, G. Lind, M. Seigerroth, U. (eds.). Proceedings of the Third International Workshop on The Language Action Perspektive on Communication Modelling - LAP'98, June 1998 Stockholm.
Goldkuhl, G; Ågerfalk, P; (1998) Action Within Information Systems: Outline of a Requirements Engineering Method. In Proceedings of the 4th International Workshop on Requirements Engineering: Foundations of Software Quality (REFSQ’98), 8–9 June 1998, Pisa, Italy, (Eds, Dubois E, et al.) Namur, Belgium: Presses universitaires de Namur, pp. 133–154
  Hedström, K; (1998) A theoretical framework for analysing co-operation between practitioners and researchers.
  Lind, M; (1998) Affärsinriktad förändringsanalys – En metod för att skapa förutsättningar för goda affärer.
Lind, M; Goldkuhl, G; (1998) Service Development as Action and Communication – from process reconstruction to process redesign. Accepted to the Twelfth Biennial ITS Conference (ITS’98) - Beyond Convergence, 21-24 juni 1998, Stockholm
Lind, M; (1998) Modelling Business Communication Differently - A Comparison between Business Action Theory and Dynamic Essential Modelling of Organisations. Working paper, Borås Studies of Information Systems, University College of Borås
  Melin, U; (1998) Information Technology’s Role in Process Oriented Organizations — suitable features of, and strategies for IT.
Lind, M; (1998) Comparing two business modelling approaches in the language action perspective. i Goldkuhl G., Lind M., Seigerroth U. (Eds): Proceedings of the Third International Workshop – The Language Action Perspective on Communication Modelling. Jönköping International Business School
  Ritschel, W; Melin, U; (1998) Developing IT-tools that Support Organizational Change by Means of User Centered Design.
  Tolis, C; Nilsson, A; (1998) Business Models and IS/IT in Process Orientation.
Ågerfalk, P; Goldkuhl, G; (1998) Elicitation and Analysis of Actability Requirements. In Proceedings of the 3rd Australian Conference on Requirements Engineering (ACRE'98), 26–27 October 1998, Geelong, Vic, Australia, (Eds, Fowler D and Dawson L) Geelong, Vic, Australia: Deakin university, pp. 14–28
  Christiansson, M; (1997) En inter-organisatorisk förändringsanalys - utveckling av kund-/leverantörsprocessen. presenterad vid konferensen Processinriktad verksamhetsutveckling 21/5-97, Arbetsrapport 97:13, Högskolan i Karlstad.
  Cronholm, S; (1997) A Navigation Framework - an aspect when designing CASE tools.
Melin, U; (1997) Knowledge Creation through Collaborative Research — An Emerging Model. Presented at HSS'99, Falun
  Eriksson, O; (1997) A Communicative Action Evaluation of Information Systems - The Volvo Case Study.
  Eriksson, O; (1997) Ett Kommunikativt perspektiv på affärsprocessen och affärsrelationer.
  Eriksson, O; Goldkuhl, G; Axelsson, K; Hultgren, G; (1997) Informationsteknik som stöd för transport, resande och inter-organisatorisk samverkan, version 2.
Goldkuhl, G; Lind, M; Seigerroth, U; (1997) Method integration as a learning process. i Jayaratna N., Fitzgerald B., Wood-Harper T., Larrasquet J-M. (Eds): Training and Education of Methodology Practitioners and Researchers. Springer-Verlag, London
  Hedström, K; (1997) MOTIV - Ett projekt med många ansikten.
  Lind, M; (1997) Metodstöd vid analys av affärsprocesser – indelning och avgränsning av affärsprocesser. Accepted to VITS Höstkonferens 1997, 4 december 1997, Jönköping International Business School
Lind, M; Goldkuhl, G; (1997) Reconstruction of different business processes – a theory and method driven analysis. i Dignum F., Dietz J. (Eds): The Language/Action Perspective - Proceedings of the Second International Workshop on Communication Modelling. Eindhoven University of Technology
Sidan 1 av 7Prev[1]234567Next v
[Condition]Avancerat filter