Kvalitativ forskningsmetodik

Mission

VITS-nätverket har sedan länge odlat ett starkt intresse för forskningsmetodologiska frågor, särskilt användning av kvalitativa och interpretativa forskningsmetoder. Det är därför naturligt att vi har ett särskilt forskningsområde för dessa frågor. Forskningsområdet Kvalitativ forskningsmetodik (KFM/VITS) kan ses som ett stödområde till andra forskningsområden i VITS genom att förse dem med synsätt, metoder och angreppssätt för vetenskapligt arbete. Vi vänder oss också med våra olika teorikoncept och metodkoncept till andra forskare, inom både informatik och andra samhällsvetenskapliga, designvetenskapliga och teknikvetenskapliga områden.

Vi har sedan länge haft intresse för forskningsplanering och vi har där ett särskilt koncept (kunskapsprojektering) som utnyttjas. Eftersom VITS arbetar mycket med forskning kring metoder för verksamhets- och systemutveckling så har ett särskilt koncept för detta utvecklats (Välgrundad metodutveckling). Detta bygger på en kombinerad ansats av teorigrundning, empirigrundning och interngrundning. Denna ansats har under senare år vidareutvecklats till ett koncept för MultiGrundad Teori - MGT (eng. Multi-Grounded Theory). Detta bygger på och innebär en vidareutveckling, modifiering och expansion av den etablerade forskningsmetoden Grounded theory (GT) med Barney Glaser och Anselm Strauss som upphovsmän. MGT innebär att vi försöker kombinera ett empiribaserat induktivt tillvägagångssätt med ett aktivt nyttjande av redan befintliga teorier. Som stöd i detta arbete finns metoder för holistisk begreppsbestämning och kunskapsmodellering. Detta innebär bl.a utnyttjande av våra metoder för verksamhets-/systemutveckling även i vetenskapliga syften. Just detta är något som ligger oss varmt om hjärtat: Användning av metoder för verksamhets-/systemutveckling för insamling och analys av empiriska data.

Andra närliggande viktiga intresseområden är:

 • Diagnostisk fallstudiemetodik
 • Aktionsforskningsmetodik
 • Begreppet designteori
 • Pragmatiska synsätt på kunskapsutveckling
 • Samspel mellan forskning och praktik
 • Kriterier för vetenskaplig värdering
 • Samspel mellan kvalitativ och kvantitativ forskning
Inom området finns också ett intresse för utbildning/undervisning inom informatik.

Kunskapsprodukter

Forskningsområdets kunskapsprodukter (i form av teori- och metodkoncept):
 • Kunskapsprojektering (metod för forskningsplanering)
 • Välgrundad metodutveckling (koncept för empiri- och teori baserad utveckling av metoder)
 • Multigrundad teori - MGT (koncept för kombinerad induktiv och teoridriven utveckling av begrepp och teorier)
 • Kunskapsmodellering (bl.a teorimodellering, begreppsmodellering, målmodellering; kan sägas ingå i MGT)
 • Holistisk begreppsbestämning (definiering av begrepp; kan sägas ingå i MGT)

Områdesledning:

Områdesledare är professor Göran Goldkuhl, Linköpings Universitet & Internationella Handelshögskolan i Jönköping
Biträdande områdesledare är docent Stefan Cronholm, Linköpings Universitet