Mjuk infrastruktur

Mission

Inom forskningsområdet "Mjuk infrastruktur" betraktas IT-system och mjukvarukomponenter som en återanvändbar och grundläggande resurs för organisationer och samhället i stort. Med infrastruktur menas det ramverk och de grundläggande resurser som utgör grund för systemutveckling och systemförvaltning samt användning av IT-system. Forskningsområdet inbegriper databaser, mjukvarukomponenter samt affärssystem (ERP-system; med integrativa funktioner, en central databas och en heltäckande karaktär) som kan ses som återanvändbara/grundläggande IT-resurser. Standarder och konceptuella beskrivningar av grundläggande information, meddelandestrukturer och funktionalitet ingår som en viktig del i den mjuka infrastrukturen.

Systemarkitektur och aktiviteten att strukturera IT system ingår som en viktig del i forskningsområdet i och med att det handlar om frågor som återanvändning och förändringsbarhet/förändringströghet. Ett bakomliggande arv av system är också en del av en infrastruktur, liksom förvaltningen av system.

Relationen mellan mer tekniska delen av infrastrukturen och hur denna tekniska infrastruktur påverkar den mjuka infrastrukturen ingår också som en del i forskningsområdet. Detta handlar om de möjligheter och begränsningar som tekniken ger när det gäller utveckling och förvaltning av den mjuka infrastrukturen och hur dessa båda delar ömsesidigt påverkar varandra.

Vid etablering, analys och utvärdering av infrastrukturer är också kostnads- och nyttoaspekter kritiska att beakta. En infrastrukturs existens motiveras av dess nytta, som resurs, för en verksamhet över tid. Att etablera en infrastruktur är normalt sett ingen kortsiktig handling. Dock kan infrastrukturer, ur ett systemarvsperspektiv, innehålla beståndsdelar av mer eller mindre planerad, integrerad och koordinerad karaktär.

Forskningsområdet " Mjuk infrastruktur " är explorativt till sin karaktär och under uppbyggnad. Aspekter som fokuseras

  • Etablering, organisering, analys och utvärdering av infrastrukturer 
  • Hård- och mjukvara som olika dimensioner i infrastrukturer 
  • Koordinering av, och standarder för infrastrukturer 
  • Arkitektur som dimension av infrastrukturer 
  • Förvaltning av infrastrukturer 
  • Affärssystem som del i en organisations IT-infrastruktur 
  • Semantic web och web services 
  • Principer, perspektiv, modeller och metoder för infrastrukturer 
  • Standardisering 
  • Återanvändning

Kunskapsprodukter

Metoder för systemstrukturering, systemförvaltning