Metautveckling och metodologi

Mission

I forskningsområdet metautveckling och metodologi arbetar vi med utveckling av utvecklingsverksamhet och stöd för att bedriva strukturerad verksamhets-, system- och metodutveckling.

Utgångspunkten för vår forskning är att verksamhets- och systemutveckling kan förstås som bedrivande av en speciell form av verksamhet - som utvecklingsverksamhet. Ofta kan sådant arbete bedrivas på ett bättre sätt genom användning av arbetssätt och metoder som är speciellt utvecklade för den typen av verksamheter. Att utveckla utvecklingsverksamheter (dvs metautveckling) kan i sin tur göras med hjälp av speciella metoder. Som ett led i utveckling av utvecklingsverksamheter, systemutveckling och metodutveckling bedrivs också studier av verktyg för sådant arbete - ibland kallat CASE-verktyg, Meta-CASE och CAME-verktyg, eller kort och gott metodverktyg.

Aspekter som fokuseras i dagsläget är:

 • Metautveckling
 • Planering av metautveckling
 • Utvärdering av pågående metautveckling (självreflektion)
 • Utvärdering efter avslutad metautveckling
 • Utveckling av stöd för metautveckling
 • Metod som kunskapsform
 • Metodmodellering
 • Metodkonfiguration
 • Metodintegration
 • Metodrationalitet, innefattande systemutveckling i praktiken och dess rationalitet
 • Samspelet mellan system-/projektegenskaper och metodstöd
 • Metodförmedling och metodinlärning
 • Flexibilitet hos metoder
 • IT-baserade verktyg för metodisk verksamhets-, system- och metodutveckling
 • Effekter av metodinförande och metoders nytta

Kunskapsobjekt som utvecklas och förvaltas av området omfattar:

 • Metodteori (för att förstå metoder som fenomen i verksamheter)
 • MA/SIMM (en metametod för att analysera andra metoder)
 • MMC (en metod för att konfigurera andra metoder)
 • MC Sandbox (ett metodverktyg för att arbeta med MMC)
 • Taxonomin för metautveckling (en uppsättning begrepp som kan utgöra stöd vid metautveckling)
 • Trampolin (ett metodverktyg för att bedriva förändringsanalys)