IT & Mobilitet

Mission

IT och mobilitet ställer nya krav på hur tjänste- och systemutveckling bör bedrivas vilket också leder till nya kunskapsbehov hos de aktörer som ska bedriva denna utveckling.

Målet med forskningsområdet är att utveckla kunskap som möter dessa kunskapsbehov. Exempel på sådan kunskap är teorier för mobilitet, lägesbaserad information, mjuka infrastrukturer samt mobil användbarhet och handlingsbarhet.