Forskningsledaren

 
VITS forskningsledare
Professor Göran Goldkuhl

Välkommen!

Välkommen till VITS webbplats! Här presenteras Forskningsgruppen VITS och dess verksamhet och resultat. VITS är en nätverksbaserad forskningsorganisation med ett nätverk i två dimensioner; geografiska forskningsgrupper och ämnesmässiga forskningsgrupper. VITS finns geografiskt lokaliserat på sex universitet och högskolor (Linköping, Borås, Dalarna, Jönköping, Karlstad, Örebro). VITS består av åtta ämnesmässiga forskningsgrupper kallade "forskningsområden":

  • E-förvaltning
  • Informationssystems handlingsbarhet
  • Affärsinteraktion & elektroniska affärer
  • IT & mobilitet
  • Kvalitativ forskningsmetodik
  • Metautveckling & metodologi
  • Mjuk infrastruktur
  • Verksamhetsprocesser & informationssystem

På VITS webbplats beskrivs dessa forskningsområden och dess verksamhet och resultat. Här finns också information om våra publikationer. Många av dessa publikationer kan du ladda ner själv direkt från webbplatsen; andra kan du beställa.

Namnet VITS är en akronym för Verksamhetsutveckling, IT-användning, Styrning och samverkan. Vi arbetar med ett verksamhetsinriktat synsätt på informationsteknik. VITS startade 1990/91 och har sedan dess genomgått en dynamisk utveckling. Jag har varit VITS forskningsledare sedan starten. I denna roll drivs jag av ett antal visioner.

Forskning skall vara användbar
Kunskap som utvecklas skall vara till nytta för något. Vi vill att våra forskningsresultat skall vara användbara för människor som praktiskt sysslar med verksamhetsutveckling, IT-utveckling och annan relaterad verksamhet. Detta innebär att vår forskning skall vara praktikfältsinriktad.

Forskning är samskapande
Forskning utförs förstås av individer. Men forskning är till väsentlig del ett kollektivt arbete. Som forskare bygger man vidare på vad andra har åstadkommit och man önskar genom sin egen forskning bidraga till andras kunskaper. Genom att arbeta tillsammans med gemensamma problemställningar kan man åstadkomma så mycket mer än om man arbetar isolerat. Därför är mycket av VITS forskning inriktad mot vissa gemensamma kunskapsprodukter, t ex i form av teorier och metoder.

Forskning är lärande
Forskning är kunskapsutveckling. Genom forskningsinsatser kan vi lära oss mer. En forskningsmiljö behöver vara genuint inriktad på lärande. VITS är en forskningsorganisation med en stark integration till forskarutbildning, där inte bara avhandlingsarbeten utan också doktorandkurser och seminarier utgör ett starkt och direkt stöd till forskningsverksamheten.

Du kan läsa mer om de visioner som styr vår forskningsverksamhet under verksamhetsidé.

Göran Goldkuhl
VITS forskningsledare
Professor informationssystemutveckling, Linköpings universitet
Professor informatik, Internationella Handelshögskolan i Jönköping
ePost: ggo@ida.liu.se
Webbplats: www.ida.liu.se/~gorgo/