Verksamhetsidé

 
Forskningsinriktning

VITS skall genom forskning utveckla kunskaper avseende utveckling och förändring av verksamheter med särskild fokus på informationsteknikens konstruktiva användning i arbetslivet till gagn för människor, organisationer och samhälle.

Kunskapsbas
VITS-nätverket arbetar utifrån en gemensam teoretisk och metodologisk kunskapsbas. VITS arbetar med praktikinriktade perspektiv och teorier, där bl a följande generiska kategorier är centrala: Instrument, handling, process, produkt, kunskaps- och språkanvändning, tolkning, kommunikation och interaktion samt aktörers roller och relationer. VITS arbetar med metoder för rekonstruktion, modellering, utvärdering och förnyelse av verksamheter, informationssystem och metoder. God kvalitet i diagnos och design eftersträvas genom strukturerade och situationsanpassbara metoder som i användning är avsedda att ge stöd för kritiskt och kreativt tänkande, kommunikativ samverkan samt gemensam förståelseutveckling och problemlösning. VITS arbetar forskningsmässigt med innebördssensitiva perspektiv och metoder i syfte att fånga komplexitet i verksamheter, förändringsprocesser, metoder och informationssystem. Denna kunskapsbas utvecklas kontinuerligt genom individuella och gemensamma insatser.

Praktiksamverkan
VITS arbetar praktikfältsorienterat, vilket innebär

  1. en inriktning mot användbara och förståelseutvecklande kunskaper för praktikfältet i syfte att befrämja praktikers kompetens och professionalitet samt
  2. att kunskapsutvecklingen i väsentlig grad sker i samverkan med praktikfältet samt
  3. att kunskapsspridning till praktikfältet är av stor betydelse och sker på anpassade sätt.
Organisationsform
VITS verkar genom en flerakademisk och nätverksbaserad organisationsform och skall därigenom
  1. befrämja samverkan mellan olika högskolor och
  2. stärka forskningsverksamheten på respektive högskola.
Forskning/forskarutbildning
VITS verkar för en stark integration av forskning och forskarutbildning och för att åstadkomma hög kvalitet och produktivitet i forskarutbildningen (kursresultat, licentiat- och doktorsavhandlingar).

Forskarsamverkan
VITS skall samverka med andra forskare och ska vara en nationellt och internationellt erkänd forskningsgrupp.

Forskare
VITS skall befrämja sina forskares individuella kunskapsutveckling och mognad samt aktiva samverkan för gemensam kunskapsutveckling.

Forskningsmiljö
VITS skall verka för en forskningsmiljö präglad av kreativitet och nytänkande, kritisk reflektion, ansvar och engagemang, öppen och respektfull kommunikation, samhörighet, glädje och harmoni samt resultatorientering."