Forskningsgruppen VITS

Konceptuell modell för Trampolin 2000

  Denna skrift syftar till att du som användare skall få en bättre förståelse av hur Trampolin är konstruerat. Vi hoppas att en förklaring av Trampolins bakomliggande konceptuell modell medför att du kan arbeta mer effektiv med verktyget. I denna version (Trampolin 2000) så har flera centrala begrepp i FA/SIMM blivit tydligare än i den tidigare versionen (1.25C). Centrala begrepp är:
  • projekt
  • serie
  • dokument
  • objekt (t ex problem, mål)

Begreppet projekt - beskrivning
Det första du gör när du startat Trampolin är att definiera ett projekt. Ett projekt omfattar alla data som beskrivs, t ex dokument som grafer och listor eller objekt förekommande i dokument. Du kan definiera flera projekt, men endast arbeta med ett projekt samtidigt. Samtliga data för ett projekt sparas i en (1) fil. Den egenskap du tilldelar ett projekt är ett projektnamn.

Begreppet projekt - relationer
Ett projekt kan i sin tur indelas i en eller flera serier. Således kan ett projekt omfatta flera serier. Detta är en nyhet mot tidigare versioner av Trampolin.

Begreppet serie - beskrivning
En serie används för att kunna dela in beskrivningar i olika grupper. En serie kan utgöras av en tidsaspekt såsom t ex nuläge eller framtid. T ex vill du göra en målanalys av nuläget och en målanalys av framtiden. En serie kan också utgöras av ett område. T ex vill du gruppera problem tillhörande en viss avdelning/funktion inom problemområdet.

Begreppet serie - relationer
En serie är en del av ett projekt (kan också motsvaras av ett projekt om endast en serie används i det aktuella projektet). En serie tillhör alltid ett och endast ett projekt. En serie består i sin tur av ett eller flera dokument.

Begreppet dokument - beskrivning
Trampolin innehåller olika dokumenttyper. Exempel på dokumenttyper är grafer och listor. T ex förekommer både mål- och problemgrafer samt mål- och problemlistor. Ett dokument utgör en sammanhållen helhet/kontext där olika objekt kan användas för att t ex beskriva en problemsituation.

Begreppet dokument - relationer
Ett dokument kan tillhöra en eller flera serier. Detta innebär att du kan återanvända tidigare beskrivna dokument. T ex kan en problemgraf ingå i flera olika serier. En ändring av egenskaper för ett dokument påverkar samtliga serier där dokumentet ingår. Om ett dokument raderas så raderas dokumentet från samtliga serier där dokumentet förekommer. Ett dokument kan också relatera till andra dokument (via konnektorer). Ett dokument omfattar i sin tur ett antal objekt.

Begreppet objekt - beskrivning
Ett objekt är ett beskrivningselement som används för att beskriva en situation. T ex vill man beskriva en problemsituation eller utföra en målanalys. Exempel på ett objekt är problem förekommande i en problemlista eller en problemgraf. För att stödja varierande arbetssätt så förekommer olika nivåer vid registrering av objekt (t ex problem, mål, styrkor). Ett arbetssätt kan vara att först vill man registrera samtliga problem i en global problemlista (nivå 1). I detta fall har dessa problem inte någon serietillhörighet. Efter det att registreringen är utförd kan problemen flyttas/grupperas i olika serier för att därmed tillhöra en viss serie. Ett annat arbetssätt kan vara att man direkt vill registrera förekommande problem i en viss serie. I detta fall skapas en serie först och problemregistreringen sker från denna serie (nivå 2). I detta fall har problemen tilldelats en specifik serietillhörighet. Dessa problem är fortfarande globalt åtkomliga för eventuell återanvändning i andra serier eller dokument.

Begreppet objekt - relationer
Ett objekt kan ingå i flera serier vilket innebär att objekt kan återanvändas i flera dokument och serier. En ändring av egenskaper för ett objekt påverkar samtliga dokument där detta objekt ingår. Om ett objekt raderas så raderas objektet från samtliga dokument där objektet förekommer. Ett objekt har också relationer till andra objekt. T ex kan problem struktureras i problemgrafer i form av orsaks- och verkansamband . Dessa relationer bildar tillsammans en syntax för hur olika objekt/beskrivningselement får kombineras. En nyhet i denna version av Trampolin är att samtliga objekt är globala. Med global menas att samtliga objekt är åtkomliga från vilken serie du än arbetar med.

Nedan presenteras en modell ö ver hur centrala begrepp relaterar till varandra. Modellen nedan skall utläsas som att ett projekt kan bestå av 0 eller många serier. En serie kan endast tillhöra ett projekt. En serie kan i sin tur bestå av 0 eller många dokument. Ett dokument kan tillhöra 1 eller många serier. Dokument består av 0 eller många objekt. Objekt kan tillhöra 1 eller flera dokument.Konceptuell modell - Trampolin 2000