Forskningsgruppen VITS

Beskrivning av notation

Handlingsgraf
Problemgraf
Målgraf
Styrkegraf

Handlingsgraf

Begrepp Symbol Förklaring
Aktivitet aktivitet En aktivitet är en konkret handling som utförs i verksamheten som analyseras. Till en aktivitet kan det höra en plats och en till tre utförare. Till aktiviteten kan man koppla en trigger.
Del Del Del innebär del av något. Ett handlingsobjekt kan vara uppdelat i delobjekt. Det kan vara en komponentrelation eller en specialiseringsrelation.
Eller Eller "Eller" (ELR) använder du för att beskriva alternativa handlingsvägar. Det bör tolkas som "antingen eller" och inte som ett logiskt eller.
Icke-objekt Icke-objekt Icke-objekt är ett underlåtelseobjekt. Det är ett handlingsobjekt som är resultat av en underlåtelsehandling.
Informationsobjekt Informationsobjekt Ett informationsobjekt är information eller ett meddelande i dokumenterad (till exempel på papper) eller icke dokumenterad form (till exempel per telefon).
Informationsflöde Informationsflöde Informationsflöde visar samband mellan informationsobjekt och aktiviteter. Informationsflödet kan också vara kopplat till ett och eller ett eller.
Konnektor Konnektor En konnektor visar att en graf hänger ihop med en annan graf. Det finns två sorters konnektorer: till- och från-konnektorer. En till-konnektor betyder att grafen fortsätter på en annan graf. En från-konnektor betyder att grafen är en fortsättning från en annan graf.
Kunskapsobjekt Kunskapsobjekt Kunskapsobjekt är kunskap hos människor.
Material Material Material är materiella objekt, till exempel varor. Materiel kan innehålla information, till exempel varor med följesedel.
Materialflöde Materialflöde Materialflöde visar samband mellan material och aktiviteter. Materialflödet kan också vara kopplat till ett "och" eller ett "eller".
Och Och "Och" använder du för att beskriva sammanhörande handlingsvägar. Oftast är "och" underförstått och behöver inte sättas ut.
Och/eller Och/eller Och/eller använder du för att beskriva sammanhörande eller alternativa handlingsvägar. Och/eller använder du när varken och eller eller är tillämpbart.
Personobjekt Personobjekt Personobjekt är en eller flera personer, eventuellt tillsammans med information.
Person med material Person med material Person med material är en eller flera personer med material, eventuellt tillsammans med information.
Sekvens Sekvens Sekvens används för att visa en relation mellan objekt som är relaterade genom tid och inte genom framställning av resultat. Jämför informationsflöde och materialflöde.
Slut Slut Slut markerar avslutande av en process eller ett förlopp. Du kan koppla den till antingen ett handlingsobjekt eller en aktivitet.
Start Start Start markerar påbörjande av en process eller ett förlopp. Du kan koppla den till antingen ett handlingsobjekt eller en aktivitet.
Trigger Trigger En trigger är ett tidsvillkor för initiering av en aktivitet.

Upp

Problemgraf

Begrepp Symbol Förklaring
Konnektor Konnektor En konnektor visar att en graf hänger ihop med en annan graf. Det finns två sorters konnektorer: till- och från-konnektorer. En till-konnektor betyder att grafen fortsätter på en annan graf. En från-konnektor betyder att grafen är en fortsättning från en annan graf.
Och Och "Och" använder du när flera problem, styrkor eller mål är tillsammans nödvändiga förutsättningar till ett problem, styrka eller mål.
Problem Problem Ett problem är något som upplevs som problematiskt av människor i en situation.
Problemsamband Problemsamband Problemsamband visar hur problem påverkar varandra. Om ett problem är förutsättning till ett annat problem visas detta med ett problemsamband. Riktningen är alltid nedåt och pilen pekar från det problem som är förutsättning mot det problem som är effekt.

Upp

Målgraf

Begrepp Symbol Förklaring
Konnektor Konnektor En konnektor visar att en graf hänger ihop med en annan graf. Det finns två sorters konnektorer: till- och från-konnektorer. En till-konnektor betyder att grafen fortsätter på en annan graf. En från-konnektor betyder att grafen är en fortsättning från en annan graf.
Mål Mål Ett mål är något som man vill uppnå med en verksamhet.
Målsamband Målsamband Målsamband visar hur mål relaterar till varandra. Om ett mål är ett medel för att ett annat mål ska kunna uppnås visas detta med ett målsamband. Riktningen är alltid uppåt och pilen pekar från det mål som är medel mot det överordnande målet.
Och Och "Och" använder du när flera problem, styrkor eller mål är tillsammans nödvändiga förutsättningar till ett problem, styrka eller mål.

Upp

Styrkegraf

Begrepp Symbol Förklaring
Konnektor Konnektor En konnektor visar att en graf hänger ihop med en annan graf. Det finns två sorters konnektorer: till- och från-konnektorer. En till-konnektor betyder att grafen fortsätter på en annan graf. En från-konnektor betyder att grafen är en fortsättning från en annan graf.
Och Och "Och" använder du när flera problem, styrkor eller mål är tillsammans nödvändiga förutsättningar till ett problem, styrka eller mål.
Stryka Stryka En styrka är något i en verksamhet som är oproblematiskt och fungerar bra. En styrka bidrar till att uppnå mål i verksamheten.
Styrkesamband Styrkesamband Styrkesamband visar hur styrkor påverkar varandra. Om en styrka är förutsättning till en annan styrka visas detta med ett styrkesamband. Riktningen är alltid uppåt och pilen pekar från den styrka som är förutsättning mot den styrka som är effekt.