Projekt

 

E-tjänster för Sambruk
FoU-projekt i samverkan mellan VITS-gruppen och Föreningen Sambruk

 

Under 2005-2008 bedrevs ett FoU-projekt i samverkan mellan VITS-gruppen och Föreningen Sambruk. Projektet erhöll finansiellt stöd från VINNOVA (deras FoU-program Gränsöverskridande offentliga e-tjänster – GRO. Inom FoU-projektets ram har fyra e-tjänsteprojekt fokuserats (barnomsorg, förnyad ansökan om ekonomiskt bistånd, lokalbokning & föreningsbidrag, personlig assistans). VITS-forskarna Göran Goldkuhl, Jonas Sjöström, Anna Öhrwall Rönnbäck och Thomas Rosén har studerat, följt och bidragit till dessa projekt. FoU-projektet har också inneburit utveckling av modeller, metoder och verktyg för e-tjänsteutveckling. Generiska modeller för analys och design av interaktion mellan kommun och medborgare har utvecklats. Metoder för participativ verksamhetsdiagnos och kravspecificering/design av e-tjänster har vidareutvecklats och utprövats i samband med e-tjänsteprojekt. Ett webbverktyg (SamPlats) för distribuerad utveckling och värdering av e-tjänster har utvecklats. En annan viktig del i projektet har varit att studera affärsmodeller för anskaffning och förvaltning av e-tjänsteapplikationer. Forskare har följt och studerat pågående upphandlingar av e-tjänster. Baserat på dessa studier har förslag till affärsmodeller, arbetsformer och avtalsformer formulerats som är inspirerade från öppen programvara. Detta förslag - Sambruk Community License - bygger bl. a på Sambruks koncept för systemsamverkan: Öppen Teknisk Plattform (ÖTP). FoU-projektet har identifierat ett antal möjligheter och hinder med kommungemensam e-tjänsteutveckling. FoU-arbetet har utförts genom nära samverkan mellan forskare och praktiker, i enlighet med FoU-ansatsen praktikforskning. FoU-arbetet drivs vidare genom ett nyinrättat FoU-forum Sambruk och två nya FoU-projekt: 1) Verksamhetsmodeller för e-tjänster i samspel mellan stat och kommun och 2) Affärsmodeller för öppen programvara i offentlig sektor: Nya möjligheter för kunder och leverantörer.
 
Några rapporter från FoU-projektet:
 
Goldkuhl G (2006) Analys av kravspecifikation e-tjänst för barnomsorg, intern arbetsrapport, Forskningsgruppen VITS, Linköpings universitet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goldkuhl G, Öhrwall Rönnbäck A (2008) Arkitekturmodeller och affärsmodeller vid kommunal e-förvaltning: Verksamhetssystem, inlåsning och möjliga utvecklingslinjer, i Nilsson F, Hedman J, Westelius A (red, 2008) Temperaturen på affärssystem i Sverige, Studentlitteratur, Lund
 
 
 
 
En fullständig lista över rapporter från projektet återfinns i Slutrapporten (se ovan).

 

Tillbaka