Projekt

 

Arkitekturell systemförvaltning
- ett sätt att ta tillvara gjorda IT-investeringar

 

En samproduktion mellan Forskningsgruppen VITS och På AB 


Trots att många organisationer lägger stora summor på systemförvaltning varje år är förvaltningsområdet till stora delar fortfarande obeforskat. I Malin Nordströms doktorsavhandling "Styrbar systemförvaltning" från 2005 presenterades bl.a. en modell för avgränsning och innehållsbestämning av förvaltningsobjekt. Slutsatsen i avhandlingen är att förvaltningsobjekt bör avgränsas utifrån den verksamhet som skall stödjas och inte utifrån IT-systemens tekniska realisering. Det sistnämnda är den tradition som präglar många förvaltningsverksamheter. Tanken med förvaltningsobjekt är att de används som underlag för att organisera förvaltningsverksamhet.

Avhandlingsresultaten har nu, efter omsättning i en organiseringsmodell för förvaltning, använts på praktikfältet i drygt tre år. I takt med att teorierna om avgränsning och innehåll i förvaltningsobjekt har använts och därmed prövats har nya kunskapsbehov genererats; vilken relation har förvaltningsobjekt till varandra? Hur skapas förvaltningsobjekt som är hållbara över tiden? Hur förhåller sig kunskapen om förvaltningsobjekt till arkitekturprinciper såsom IT-, verksamhets- och affärsarkitektur? Vad händer med den traditionella systemägarrollen när man tar ett helhetsgrepp om den totala mängden IT-system i en organisation? Det finns därför ett behov av att vidareutveckla kunskapen om enskilda förvaltningsobjekt till att omfatta en organisations hela portfölj av förvaltningsobjekt.
Syftet med här föreslaget forskningsprojekt är således att vidareutveckla kunskap kring strukturering av förvaltningsobjekt genom att studera relationen mellan förvaltningsobjekt och på så sätt skapa teori om förvaltningsobjektarkitektur.

Detta projekt är ett post doc-projekt som finansieras av KK-stiftelsen under 2008-2010. Projektet innebär att Malin Nordström kan verka som gränsgångare inom systemförvaltningsområdet genom att kombinera forskning med praktiskt arbete inom systemförvaltningsområdet.
 
För mer information om projektet, kontakta Malin Nordström

 

Tillbaka