Projekt

 

Inter-organisatoriska e-körkortstjänster
- för enkel och effektiv hantering av körkortsärenden

 

VITS-forskare bedrev FoU-projektet "Inter-organisatoriska e-körkortstjänster - för enkel och effektiv hantering av körkortsärenden" med finansiering från VINNOVAs tillväxtområde "Innovativ utveckling av gränsöverskridande offentliga e-tjänster - GRO" under åren 2005-08. Se www.vinnova.se för mer information om detta forskningsprogram.

Huvudsyftet med FoU-projektet är att utveckla e-tjänster för effektiv hantering av körkortstillstånd samt en webbportal för konsistent informationshantering rörande körkortsärenden. Idag kräver ansökan om körkortstillstånd ett antal kontakter med olika instanser för den enskilde medborgaren. Man måste få ett synintyg utfärdat av en optiker eller körskola samt fylla i en hälsodeklaration tillsammans med själva ansökan. Därefter kan man ansöka om körkortstillstånd hos den av landets tjugoen länsstyrelser där man är folkbokförd. I den lämplighetskontroll som därefter sker av länsstyrelsens handläggare kontrollerar denne lämnad hälsoinformation samt inhämtar uppgifter från Polisens misstanke- och belastningsregister (via Vägverkets vägtrafikregister), för att undersöka om sökanden är pålitlig ifråga om nykterhet och vandel. Efter genomförd granskning fattas beslut i ärendet av behörig länsstyrelse och Vägverket utfärdar därefter bevis om körkortstillstånd. Detta förfarande innebär att man idag som sökande av körkortstillstånd måste sätta sig in i var de organisatoriska gränserna i handläggningsprocessen går, för att kunna kontakta rätt myndighet/instans för det aktuella delmålet i handläggningen.
 
Projektet syftar till att handläggningen av körkortstillstånd blir föremål för betydande effektiviseringar för de berörda myndigheterna. Tjänsten e-körkort kommer att innebära en hög grad av automatisering av en mycket stor andel av dessa ärenden. Andra effekter för medborgare är att webbportalen kommer att innebära att information om hela förfarandet kring körkort och körkortstillstånd samlas. Tjänsten e-körkort tillsammans portallösningen kommer även att innebära en sammanhållen förvaltning (s.k. "en-dörr-in"), vilket innebär en betydande förenkling för medborgaren i detta tillståndsärende.

Ett centralt mål med FoU-projektet är sålunda att utveckla en webbportal med e-tjänster med hög grad av förebildlighet. Vid sidan av e-tjänster och körkortsportal kommer projektet att resultera i en metod för inter-organisatorisk e-tjänsteutveckling, vars främsta avsikt är att möjliggöra för andra offentliga aktörer att dra nytta av FoU-projektets erfarenheter och kunskapsutveckling.
 

Projektet drivs genom nära samarbete mellan flera intressenter; VITS-forskare från Linköpings universitet och praktiker från Länsstyrelsen i Stockholm, länsstyrelserna gemensamt samt Trafikregistret på Vägverket. Tillsammans arbetar dessa parter växelvis med utvecklings-/design- och utvärderingsaktiviteter inom det integrerade området verksamhets-, tjänste- och IT-utveckling. Projektgruppen består av Karin Axelsson (projektledare), Ulf Melin och Anders Persson, samtliga från Forskningsgruppen VITS vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet, samt medverkande aktörer från Vägverket och länsstyrelserna.
 
För mer information om projektet, kontakta Karin Axelsson

 

 

Tillbaka