Projekt

 

verksamt.se
Studier av företagarsajten verksamt.se

 

verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner

VITS-gruppen genomför – på uppdrag av de tre myndigheterna, Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – en studie kring verksamt.se i samspel med kommuner. Ett antal kommuner kommer att delta i studien tillsammans med Föreningen Sambruk (som VITS samverkar med i andra projekt).

Verksamt.se är en statlig webbportal som vänder sig till företag. Syftet med verksamt.se är att på ett gemensamt ställe samla information, tjänster och andra hjälpmedel som företag kan ha behov av. Webbplatsen vänder sig till såväl företag i startskede som företag i drift. Bakom portalen står ett konsortium av tre myndigheter: Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket. Men företagens etablering och drift innebär inte bara kontakter med staten utan företagen kommunicerar också ofta med kommunerna, och kommunernas engagemang i näringslivsutveckling är ofta stort. Konsortiet bakom verksamt.se har därför behov av att utveckla kunskap om hur samspel mellan verksamt.se och kommunerna kan ske på ett bra sätt.

I det tidigare projektet PROFET studerade vi näringslivsutveckling i kommuner. I detta projekt bygger vi vidare få den kunskapen. Vi arbetade då bl.a med att studera hur det är möjligt att uppnå en mer sammanhållen (e-)förvaltning i kommunerna vad gäller näringslivsutveckling. I och med detta nya projekt så kommer vi att studera på vilka sätt det är möjligt att skapa en sammanhållen statlig och kommunal förvaltning med IT-stöd. Vi kommer att utreda, tillsammans med medverkande kommuner, hur verksamt.se kan tänkas samspela med kommunala IT-miljöer (webb, interna IT-system) och verksamhetsprocesser. Det finns bl.a behov att undersöka hur verksamt.se kan underlätta för företagare och kommuner i samband med kommunala ärenden. Det finns också behov av att utreda eventuella överlappningar mellan verksamt.se och kommunala webbplatser samt flera andra relaterade frågeställningar.

Projektet leds av Göran Goldkuhl. I projektet deltar också Anders Persson och Annie Röstlinger.
 
Resultatrapporter:
 
 
Goldkuhl, G; Persson, A; Röstlinger, A; (2010) verksamt.se i samspel med kommuner – en projektsammanfattning, VITS/IEI, Linköpings universitet
 

Sammanhållen e-förvaltning i stat och kommun inom näringslivsutveckling
 
VINNOVA har under hösten 2010 finansierat en studie kring ”Sammanhållen e-förvaltning i stat och kommun inom näringslivsutveckling”. Syftet med detta FoU-projekt är att utveckla ett processorienterat och företagarfokuserat synsätt för hur man kan överbrygga fragmenteringen mellan statliga myndigheter och kommuner vad gäller rådgivnings- och tillståndsärenden för företag. Ambitionen är att denna processmodell ska användas för framtida utveckling av verksamt.se och dess samspel med kommunala IT-miljöer och verksamhetsprocesser. De statliga och kommunala initiativ för sammanhållen e-förvaltning som analyserats i tidigare projekt kommer att ligga till grund för en övergripande modell för sammanhållen e-förvaltning inom näringslivsutveckling. Detta projekt genomförs av Anders Persson och Göran Goldkuhl.
 
Resultatrapport:
Persson, A; (2011) Sammanhållen eFörvaltning i stat och kommun inom näringslivsutveckling, Forskningsgruppen VITS/IEI, Linköpings universitet
 
 
Kvalitetskriterier och utvärdering av verksamt.se
 
På uppdrag av Tillväxtverket genomförs hösten 2010 en fördjupad utvärdering av användbarhet och funktionalitet hos webbplatsen verksamt.se. Kunskap från utvärderingen är avsedd att användas som underlag för fortsatt utveckling av verksamt.se. Kvalitetskriterier från VITS tidigare arbete med e-tjänster tillämpas och vidareutvecklas här. Studien är avsedd att bidra till klargörande av framtida kvalitetsideal för verksamt.se. Detta projekt genomförs av Annie Röstlinger.
 
Resultatrapport:
Röstlinger, A; (2011) Kvalitetsideal för verksamt.se - Kriterier och utvärdering,VITS/IEI, Linköpings universitet
 

 

Tillbaka