Projekt

 

BOSSANOVA
Affärsmodeller för öppen programvara i offentlig sektor

 

Sedan hösten 2008 bedrivs FoU-projektet ”Affärsmodeller för öppen programvara i offentlig sektor” (BOSSANOVA) med stöd av medel från VINNOVA. Syftet med FoU-projektet är praktiskt att utveckla stöd för användning av öppen programvara i svensk offentlig sektor och teoretiskt att undersöka affärsmodeller för öppen programvara i offentlig sektor ur både kund- och leverantörsperspektiv. Projektet ska bidra till en förbättrad marknadssituation och affärsmöjligheter för leverantörer, ökad konkurrens och en ökad beställarkompetens inom området öppen programvara.

Medverkande

Projektet genomförs av ett konsortium bestående av Föreningen Sambruk, Sveriges Kommuner och Landsting, Programverket, Open Sweden (kompetenscentrum för öppen källkod i offentlig sektor) samt forskare från Linköpings universitet (VITS-gruppen). Det är ett tvärvetenskapligt projekt med forskare från informatik, industriell ekonomi och industriell marknadsföring (Centrum för Affärsutveckling i Mindre företag, CAM).
 
Följande forskare deltar i projektet: Anna Öhrwall Rönnbäck (projektledare), Göran Goldkuhl, Owen Eriksson, Thomas Rosén.
 
Förväntade effekter och resultat
- Förslag på ramverk för fungerande affärsmodeller och arbetssätt för införskaffande, utveckling och förvaltning av öppen programvara för kunder i offentlig sektor och deras leverantörer.
- Vetenskapliga publikationer i tidskrifter och konferenser
- Fördjupat och formaliserat nordiskt och europeiskt samarbete på området.
- Ökade möjligheter för den svenska programvaruindustrin med kompetensutveckling och
regional utveckling.
 
Genomförande

Både enkät- och fallstudier kommer att genomföras. Som ett delresultat av arbetet har forskarna i samverkan med Samruks ledning utarbetat ett regelverk för utveckling och användning av programvara som tillkommit i Sambruks regi: SGM - SambruksGemensamt Material. Detta regelverk har faställts av Sambruks styrelse och det tillämpas fn i flera Sambruksprojekt.
 
Projektet är en fortsättning av tidigare etablerat samarbete genom Sambruks FoU-verksamhet (2005-2008) och genomförs i samverkan med projektet Verksamhetsmodeller för e-tjänster i samspel mellan stat och kommun (SAMSKOP).

 

 

Tillbaka