Projekt

 

FACe
Ett annat ansikte utåt? – en studie av hur professionella aktörers roller, kompetens och bemötande påverkas av offentliga e-tjänster

 

FACe-projektet startade den 1 januari 2009 och finansieras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Projektet genomförs i samarbete med Avdelningen för statsvetenskap vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet.

Projektet fokuserar området elektronisk förvaltning, dvs. offentliga verksamheters IT-användning vid interaktion med medborgare. Centralt i projektet är hur den ökade satsningen på e-förvaltning och e-tjänster påverkar professionella aktörer inom förvaltningarna. När arbetet till stor del flyttas från personliga möten till interaktion via IT-system, och de fall som systemen inte kan lösa automatiskt, får handläggare en radikalt annan roll och deras arbetssituation förändras samtidigt som kraven på deras kunskap och kompetens utmanas. Förvaltningen visar då upp ”ett annat ansikte” mot medborgaren, samtidigt som tidigare krav på myndighetsutövande och beslutsfattande förstås kvarstår.

Syftet med projektet är att analysera vilka effekter ökad grad av offentlig e-förvaltning får för handläggares arbetssituation, yrkesroll och kompetens. Projektet utvecklar kunskap om hur och varför professionella aktörers arbete inom förvaltningar har förändrats (i positiv såväl som negativ bemärkelse) jämfört med arbetsrutinerna före införandet av e-tjänster. Resultatet av studien kommer att vara ökad kunskap om hur förvaltningar hanterar interna organisationsförändringar vid ökad grad av e-förvaltning.

Projektet består av ett antal kvalitativa fallstudier där vi studerar införande och användande av e-tjänster hos olika offentliga organisationer. En första fallstudie genomförs inom Landstinget i Östergötland, där införandet av ett elektroniskt journalsystem studeras. Vidare genomförs en fallstudie vid CSN:s kontor i Sundsvall. Ytterligare fallstudier är under planering.

Projektgruppen består av Karin Axelsson (projektledare), Ulf Melin, Ida Lindgren, Elin Wihlborg, samtliga från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet samt Katarina Giritli-Nygren från Mittuniversitetet. Kontakta gärna någon av ovanstående personer för mer information om projektet.

 

Tillbaka