Projekt

 

SAMSKOP
Verksamhetsmodeller för e-tjänster i samspel mellan stat och kommun

 

Sedan hösten 2008 bedrivs FoU-projektet ”Verksamhetsmodeller för e-tjänster i samspel mellan stat och kommun” (SAMSKOP) i nära samverkan med Föreningen Sambruk. Från VITS deltar Göran Goldkuhl (vetenskaplig ledare), Owen Eriksson och Jonas Sjöström. Projektledare är Claes-Olof Olsson, verkställande tjänsteman på Sambruk.
 
Detta FoU-projekt adresserar de viktiga och svåra utmaningarna att få till stånd ett fungerande samspel mellan kommuner och myndigheter i samband med utveckling och införande av nya e-tjänster. Projektet kommer att arbeta med utveckling av nya verksamhetsmodeller och nya e-tjänster inom två utvalda områden: Ekonomiskt bistånd och assistansersättning. Detta innebär således att projektet består av två tillämpningsprojekt:
 
1) Ett delprojekt som rör ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Detta handlar inledningsvis om hur man kan effektivisera kommunernas informationsinhämtning från statliga myndigheter avseende bidragssökandes ekonomiska uppgifter. En frågeapplikation utvecklas för samverkan mellan kommuner och Försäkringskassan och CSN; ytterligare myndigheter ska tillkomma senare. I detta arbete studeras bl.a legala, organisatoriska och konceptuella/semantiska förutsättningar. Owen Eriksson och Göran Goldkuhl deltar i arbetet som aktionsforskare och meddesigners av applikationen. Ett flertal kommuner deltar i arbetet. Applikationen testas fn i Botkyrka kommun. Läs mer på delprojektets hemsida på Sambruks webbplats.
 
2) Ett delprojekt rör personlig assistans (assistansersättning). Detta inebär utveckling av ett tidsredovisningssystem (kallat TidIT) som ska stödja de olika intressenterna avseende personlig assistans (brukare, gode män, assistenter, arbetsledare, Försäkringskassan). Fn sker utveckling och pilottest av TidIT i Kumla kommun. Jonas Sjöström ansvarar för och genomför realisering av TidIT. Detta delprojekt bygger vidare på ett verksamhetsutvecklingsprojekt som bedrevs i det tidigare FoU-projektet ”E-tjänster för Sambruk”. Här fanns ett starkt fokus på samspelet mellan kommuner och Försäkringskassan. En analys av olika legala problem i detta samspel finns dokumenterat i artikeln:
 
 
Detta delprojekt kallas BITA (Brukarcentrerad IT-utveckling inom personlig Assistans). Läs mer på delprojektets hemsida på Sambruks webbplats.
 
SAMSKOP-projektet bygger vidare på det tidigare FoU-projektet ”E-tjänster för Sambruk”. Parallellt med SAMSKOP bedrivs FoU-projektet BOSSANOVA (Affärsmodeller för öppen programvara i offentlig sektor: Nya möjligheter för kunder och leverantörer). SAMSKOP erhåller finansiellt stöd från VINNOVA.
 

 

Tillbaka