Projekt

 

PROFET
Processdrivna e-tjänster för näringslivsutveckling i kommuner

 

Bakgrund
 
Ett aktivt näringsliv är en viktig förutsättning för en god kommunal utveckling. Kommuner har här en betydelsefull roll för att skapa attraktiva förutsättningar för ett väl fungerande näringsliv. Krav på samverkan mellan kommun och företag varierar beroende på vilken fas ett företag är inne i, t.ex etablering, expansion eller kontinuerlig drift.
 
Detta FoU-projekt handlar om att utveckla processdrivna e-tjänster. Sådana e-tjänster skall användas som generativa verktyg vid interaktion mellan kommun och företag. Avsikten är att utveckla kommuner som goda företagsmiljöer genom att förenkla, tidsförkorta och säkerställa kommunikation och samverkan mellan kommun och företag. Begreppet ”näringslivsutveckling” som används i projektrubriken avser kommuners utveckling och tillhandahållande av goda förutsättningar för företags etablering, drift, expansion eller annan utveckling. Att utveckla kommunen som företagsmiljö berör olika processer och olika förvaltningar i kommunen. Det kan handla om att hantera en mängd olika ärenden, som t.ex markärenden, byggärenden, serveringsärenden, miljöärenden. Företagsmiljön berör primärt företagen men också dess anställda samt även dess kunder och leverantörer.

Medverkande

Projektet innebär ett samarbete mellan:
 • Linköpings kommun (projektägare)
 • Mjölby Kommun
 • Motala Kommun
 • Norrköpings kommun
 • Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet
 • Regionförbundet Östsam

PROFET-projektet bedrivs under 2006-2009 med finansiering från VINNOVA inom ramen för programmet ”Gränsöverskridande offentliga e-tjänster för företag” (GRO).

Från VITS-gruppen medverkar:

 • Göran Goldkuhl (vetenskaplig ledare)
 • Anders Persson
 • Annie Röstlinger
 • Stefan Cronholm
 • Ulf Melin
Mål

Det övergripande syftet med projektet är att uppnå ett förbättrat näringsliv genom att
underlätta företags etablering, expansion och annan förändring i kommuner.
 Detta skall uppnås genom målen att:
 • utveckla samlade e-tjänster för företagen så att de bättre kan orientera sig i och genomföra sina ärendeprocesser samt följa sina ärendens progression i kommunens handläggning
 • processorientera kommuners planering, samordning, genomförande och uppföljning av företagsrelaterade ärendeprocesser
 • utveckla ett sammanhållet IT-system för företagsärenden (internt i kommunen) som stöd för processorientering och e-tjänster
 • utveckla kommuners professionalitet (t.ex handläggarroller) avseende näringslivsutveckling och företagsärenden  
Forskningsfrågor

Projektet bedrivs utifrån ett antal praktikrelevanta vetenskapliga frågeställningar:
 • Hur etablera processdrivna e-tjänster som fungerar samordnande för olika typer av ärendeprocesser?
 • Hur skapa e-tjänster som fungerar både som enskild kanalstrategi och i samverkan med kvalificerat närbyråkratiskt arbete?
 • Hur kan processdrivna e-tjänster vara både attraktiva och användbara för externa brukare (företagare) och bidra till ökad intern processeffektivitet?
 • Hur kan standardisering av kommunal myndighetsutövning genom processdrivna e-tjänster leda till ökad rättsäkerhet och förutsägbarhet för företagare och allmänhet?
 • Hur kan flera kommuner samverka i processdriven e-tjänsteutveckling för att dela på lösningar och uppnå transkommunalt lärande?
 • Hur kan myndighetsutövning och andra kommunala tjänstetyper fungera tillsammans inom ramen för processdrivna e-tjänster?
Genomförande

Processdrivna e-tjänster innebär här en integrerad utveckling av verksamhetsprocesser och e-tjänster. Fyra kommuner deltar i projektet. Arbetet består av olika utvecklingsinsatser, både sådana som är specifika för respektive kommun och sådana som är gemensamma.

Projektet genomförs i fyra faser:
 

Processdiagnos innebär att undersöka kommunernas ärendeprocesser och behov av vidareutveckling. Fyra parallella processdiagnoser genomförs i de olika kommunerna. Därefter genomförs en kravspecificering i två grupper. Kravspecificering sker av:

 • E-tjänster (som ska riktas mot företagare) 
 • IT-system för sammanhållen hantering av företagsinformation (för kommunens handläggare) 

I dessa två kravgrupper ingår forskare och representanter från de olika kommunerna.

Utvecklade e-tjänster, IT-system och processer införs successivt i de olika kommunerna. Införda förändringar utvärderas löpande för att genom redesign kunna anpassas till olika användningssituationer.
 
Några sammanfattande bilder från Profet-projektet
  
      1.  PROFET plan
      2.  PROFET diagnos - upplägg
      3.  PROFET diagnos - resultat
      4.  PROFET e-tjänst - upplägg  
 
Några rapporter från Profet-projektet
 
Goldkuhl G, Röstlinger A (2007) Clarifying Government – Citizen Interaction: From Business Action to Generic Exchange, in Proceedings of the 4th Scandinavian Workshop on eGovernment, Örebro
 
 
 
Goldkuhl G (2008a) Citizen roles in e-government, Accepted to Pre-ECIS Workshop on e-government, Galway
 
Lind M, Goldkuhl G (2008) Categories of public e-services - an inquiry based on the e-diamond model, Accepted to eChallenge, Stockholm
 
Goldkuhl G (2008b) Actability theory meets affordance theory: clarifying HCI in IT usage situations, in Proceedings of the 16th European Conference on Information Systems, Galway
 
Cronholm S, Bruno V (2008) Do you Need General Principles or Concrete Heuristics? - a Model for Categorizing Usability Criteria, Accepted to Australasian Computer-Human Interaction Conference (OZCHI), Cairns, Australia, Dec 10-12.
 
Goldkuhl G (2009a) Pragmatic Qualities of Information Systems – Actability Criteria for Design and Evaluation, invited paper to the 11th International Conference on Informatics and Semiotics in Organisations (ICISO), Beijing
 
Röstlinger A, Cronholm S (2009) Design criteria for public e-services, accepted to the 17th European Conference on Information Systems, Verona
 
Cronholm S, Bruno V (2009) Usability of IT-Systems is more than Interaction Quality – The Need for Communication and Business Process Criteria, accepted to the 17th European Conference on Information Systems, Verona
 
Persson A, Goldkuhl G (2008b) Government value paradigms – Bureaucracy, NPM and eGovernment, submitted to Communications of AIS
 
Persson A, Goldkuhl G (2009) Joined-up eGovernment - needs and options in local governments, accepted to the 8th International Conference on Electronic Government, Linz
 
 

 

Tillbaka