Verksamhetsprocesser och informationssystem

  Kontakter med praktiker
Den forskning som sker inom forskningsområdet Verksamhetsprocesser och informationssystem (VP&IS) bygger på nära kontakter och samverkan med praktikfältet. Vår intention är att framtagna resultat skall vara nyttiga och användbara och därigenom ge positiva effekter i samhället på såväl organisations som individnivå. Vi vill kunna bidra med kunskaper till nytta för praktikfältet i form av t.ex modeller, metoder, teorier och synsätt.

Kontakter med praktiker ingår som en naturlig del i vårt forskningsarbete
En förutsättning för att vi skall kunna bidra med kunskapsutveckling och resultat som kan nyttjas i praktikfältet är en nära tillgång till praktikfältet för att:

  • få idéer till aktuella forskningsteman
  • utveckla kunskaper på en verklighetsbaserad grund
  • föra ut resultat
  • få synpunkter och omdömen på resultat

Kontakter och samverkan med praktikfältet ger näring åt vår forskning
En mycket viktig del i samverkan med praktikfältet sker genom gemensamma projekt som för VP&IS och VITS del innebär möjligheter att i autentisk miljö utveckla och använda resultat t.ex i form av metoder och modeller. För samverkande organisation innebär samverkansprojekt en möjlighet att få stöd för idéutveckling och verksamhetsnära utredningsarbete samt att snabbt komma i kontakt med och ta del av olika forskningsresultat.

Kunskapsutbyte genom samverkansprojekt
För att forskningsresultat skall ge effekter krävs att resultaten också når ut i praktikfältet. Exponering av resultat utgör därför en viktig del i vår forskningsverksamhet. Vår intention är att anpassa resultatspridning till olika målgrupper och behov. Förutom genom samverkansprojekt och skrivna forskningsrapporter sprids olika resultat genom kurser, konferenser, workshops och seminarier. Vi deltar här såväl i andras arrangemang som genomför egna. Både kurser, konferenser, workshops och seminarier kan genomföras som mer allmänna och öppna aktiviteter eller som interna och då mer anpassade till efterfrågan i den aktuella organisationen.

Resultatspridning genom projekt, kurser, konferenser, workshops och seminarier

Områdesledning
Annie Röstlinger
Mikael Lind