Verksamhetsprocesser och informationssystem

  Kontakter med forskare
Forskningsområdet Verksamhetsprocesser och informationssystem (VP&IS) inrymmer ett stort antal aspekter kring verksamheter i förändring. Forskning inom VP&IS kan därför beröra många olika kunskapsområden, översiktligt eller mer på djupet. Forskningsprocessen innebär en kunskapsutveckling där nya kunskaper och idéer skapas utifrån tidigare framtagen kunskap. Denna kumulativa process kan ges extra näring genom samverkan med olika forskare.

Kumulativ kunskapsutveckling underlättas genom
samverkan med andra forskare
Forskningsgruppen VITS utgör en kreativ forskningsmiljö för forskningsområdet VP&IS. Inom nätverkets olika forskningsområden fokuseras olika forskningsfrågor och kunskapsområden. Kunskapsutveckling inom samtliga forskningsområden utgår från ett gemensamt synsätt på verksamheter och informationssystem. Detta ger extra näring åt den kumulativa kunskapsutvecklingsprocessen.

VP&IS verkar i en kreativ forskningsmiljö
Nära samverkan mellan forskare inom VP&IS och forskare inom övriga fyra forskningsområden fungerar på ett naturligt sätt. Samverkan kan ske genom t.ex gemensamma projekt, seminarier och resultatrapportering. Vissa kunskapsprodukter som är centrala för VP&IS, både som resultat och instrument, är även väsentliga för övriga forskningsområden. Exempel på sådana kunskapsprodukter är Praktikteori och Förändringsanalys.

Gemensam forskning kring centrala kunskapsprodukter
För att uppnå goda forskningsresultat krävs en öppenhet gentemot andra forskare, såväl nationellt som internationellt. Att exponera forskningsresultat är därför av största vikt.

  • Forskningsprocessen kan fortskrida och ges nya innovativa resultat genom influenser från andra forskare i form av t.ex idéer, modeller och teorier.
  • Empiri insamlad av andra forskare kan vara värdefull och möjlig att nyttjas och återanvändas i nya processer som utgår ifrån gemensamma eller förändrade problemställningar.
  • Ömsesidigt prövning och relatering av varandras resultat ger ökade kunskaper både om eget och andras synsätt.

Kommunikation kring resultat och utförande bidrar till kvalitet i såväl forskningsprocess som forskningsresultat.

Områdesledning
Annie Röstlinger
Mikael Lind